Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Miljøvurdering av tre- og plastpaller distribuert av Norsk Lastbærer Pool

En sammenligningsstudie av tre- og plastpaller

I denne studien er det gjort en sammenligning av globalt oppvarmingspotensial (GWP) og bruk av primærenergi (CED) for Norsk Lastbærer Pools (NLPs) systemer for EURO pall (trepall) og hele plastpaller. Analysene er basert på metodikk for livsløpsvurderinger (LCA).
Studien er en oppdatering og utvidelse av en analyse som ble gjort for NLP i 2008. Den gangen var målet å gi innspill til beslutningsgrunnlag for om plastpaller skulle være satsingsområde for bedriften. Konklusjonen den gang var at plastpaller ville gi lavere klimabelastning enn trepaller i et livsløpsperspektiv. Plastpaller ble innført og NLP har nå tilnærmet 10 år med erfaring bruk av pallene. Denne studien baserer seg derfor på et godt datagrunnlag.


Produktsystemene som er analysert og beskrevet i denne rapporten omhandler hele livsløpet, herunder utvinning av råmaterialer, produksjon av paller, transport av paller til NLP, vedlikehold av paller hos NLP, distribusjon mellom NLP til industri og grossist til NLP, distribusjon mellom industri, grossist og butikk, distribusjon til avhending og selve avhendingen, samt tilleggsopplysninger om mulige effekter ved gjenvinning av pallene.
Sammenligningen viser at levetid og antall loops før pallene fraktes tilbake til NLP for behandling spiller en vesentlig rolle for begge pallenes levetid og miljøprofiler. Trepallene behandles hos NLP etter gjennomsnittlig 4,3 loops og har en levetid på gjennomsnittlig 14 mnd. før avhending. Plastpaller behandles hver 7. loop og de antas, etter dagens erfaringsgrunnlag, å ha en minimum gjennomsnittlig levetid på 10 år før avhending. Denne kan, i henhold til produsenten, heves til 20 år, og det er derfor gjort analyser av begge alternativene i tillegg til et alternativ på 15 år. Den relativt korte levetiden for trepaller fører til at det er behov for vesentlig flere trepaller (116 stk.) enn plastpaller (17,2 stk.) per 1000 loops mellom industri, grossist og butikk.


Resultatene viser at plastpallene uansett antatt levetid, 10 år, 15 år eller 20 år kommer bedre ut med tanke på Globalt Oppvarmings Potensial (GWP) (1083 kg CO2-ekv. / 1000 loops) enn trepaller med 14 måneders levetid (1201 kg CO2-ekv. / 1000 loops) med de forholdene lagt til grunn for originalverdiene (analysen gjort med de data oppgitt av NLP). En økning i levetiden til 15 år og 20 år for plastpallene vil redusere GWP-resultatet til respektivt 76,8% og 63% av originalverdien ved 10 år og plastpall 10 års levetid med 90% sammenlignet med trepall. En annen viktig faktor for GWP er distribusjonsavstanden mellom industri og grossist (50 km) og mellom grossist og butikk (100 km). En endring i denne parameteren medfører høyere økning for trepaller enn for plastpaller, og med dagens gjennomsnittlige distribusjonsavstand på 250 km industri, via grossist til butikk og tilbake til grossist samt grossist tilbake til industri (50km) vil plastpaller med 10 års levetid bidra til vesentlig lavere klimapåvirkninger enn for trepaller. Trepallene krever opptil 2,6 ganger så høyt forbruk av primærenergi (CED) som plastpallene. Ingen av de testede parameterne for sensitivitet endrer dette resultatet i vesentlig grad.
Konklusjonen er dermed at plastpaller, uansett realistisk antagelse for levetid, 10 år, 15 år eller 20 år gir de lavest GWP og CED resultater. Konklusjonen støtter altså opp om tidligere resultater for om miljø hvor det, på et mye mer usikkert datagrunnlag, ble funnet ut at plastpaller ville være lønnsomt både økonomisk og klimamessig. De nye resultatene gir derfor et mye mer realistisk og sikkert bilde på klimapåvirkningene sammenlignet med tidligere studie.

Last ned PDF