Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Kortversjon av veileder for kartlegging av matsvinn i matindustrien

Våren 2018 utarbeidet Østfoldforskning på vegne av Matvett en veileder for kartlegging av matsvinn i matindustrien i henhold til definisjonen av matsvinn i bransjeavtalen. 

 

Dette er kortversjonen av den veilederen. Fullversjon kan lastes ned https://www.matvett.no/uploads/documents/OR.10.18-Veileder-for-kartlegging-av-matsvinn-imatindustrien.pdf

 

 

Effektmål:

Redusere matsvinnet i Norge med 50 % innen 2030, sammenliknet med 2015-nivå.

 

Resultatmål:

Identifisere og implementere forbyggende tiltak for redusert matsvinn gjennom kartlegging av mengder og årsaker til matsvinn som oppstår i matindustribedrifter, basert på felles metodikk, definisjon og systemgrenser.

 

 

Juni 2017 ble den norske bransjeavtalen om redusert matsvinn mellom myndighetene og matbransjen signert. Formålet med avtalen er å halvere matsvinnet målt i kg/innbygger i hele verdikjeden innen 2030, der 2015 danner referansebanen. Matbransjen er også forpliktet til å bidra til å kartlegge omfang og sammensetning av eget matsvinn og rapportere på dette hvert år. 

 

Formålet med denne kortversjonen av veilederen er å gi matindustrien et forenklet verktøy for kartlegging og rapportering av matsvinn i henhold til Bransjeavtalen. 

 

 

Rapporten beskriver hvordan arbeidet med bransjeavtalen kan gjennomføres i den enkelte bedrift og er delt inn i fem hoveddeler:

  • Innledning (dette kapittelet)
  • Hva er matsvinn? (definisjonen av matsvinn i henhold til bransjeavtalen)
  • Hvordan går vi frem? (hvordan kartlegging kan gjennomføres i bedriften)
  • Metoder for kartlegging av matsvinn (metodikk for kartlegging av matsvinn i matindustrien)
  • Rapportering av matsvinn (hvordan bedriften skal rapportere på matsvinn henhold til bransjeavtalen).

 

Tilslutt oppgis kontaktinformasjon til Østfoldforskning og referanser.

Last ned PDF