Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Vil kildesortering av matavfall bidra til avfallsredduksjon hos forbruker?

En litteraturstudie

Østfoldforskning har på oppdrag fra Bærum Kommune gjennomført en litteraturstudie med problemstillingen: Vil kildesortering av matavfall medføre reduserte matavfallsmengder som følge av at forbrukeren får et forhold til de mengdene som oppstår ved at avfallet synliggjøres i større grad når det sorteres?

Undersøkelser gjennomført av WRAP i Storbritannia fastslo at 1/3 av maten som kjøpes blir kastet, og at mesteparten av matavfallet kunne ha vært unngått. I Norge er det beregnet at det i 2007 oppstod ca. 335 000 tonn nyttbart matavfall, som tilsvarer omtrent 71 kg per innbygger. Til disse tallene knyttes en viss usikkerhet siden de er basert på britiske data.

I Storbritannia kaster hver husholdning i gjennomsnitt mat for en verdi av 2590 årlig, noe som med dagens valutakurs tilsvarer mer enn 5500 kr årlig eller over 100 kr ukentlig. Verdien av nyttbart avfall som kastes er 4100 kr per husholdning per år.

Litteraturstudien viser at potensialet for å redusere matavfall hos forbruker er stort, og at motivasjonen til å redusere avfall er til stede hos mange. Det synes å være en sammenheng mellom engasjement og holdninger til resirkulering av husholdningsavfall og mengde matavfall som kastes. De fleste er ikke oppmerksomme eller klar over hvor mye de kaster. Ved innføring av kildesortering av matavfall er det sannsynlig at flere husholdninger vil få et mer bevisst forhold til dette. Britiske studier viser en tendens til at de som synes kildesortering er viktig, legger ekstra innsats i kildesortering, samt at de som er engasjert i kildesortering kaster mindre mat enn gjennomsnittet. En norsk undersøkelse viste at de som har henteordning for matavfall er mer positive til kildesortering av matavfall enn de som ikke har det.

Studien gir tydelige indikasjoner på at kildesortering motiverer enkelte husstander til å redusere sitt matavfall, selv om det er vanskelig å bevise hvor mange dette gjelder og hvor stor innvirkning det har på de totale mengdene. Tall fra studien indikerer at man kan oppnå 20 % reduksjon i matavfallsmengdene. Hvor viktig man synes resirkulering er og hvor mye ekstra innsats en legger i kildesorteringen har innvirkning på hvor mye matavfall man kaster.

Det er viktig å være oppmerksom på at det er en viss forskjell på hva folk mener at de gjør, og hva de faktisk gjør. Mange kan ønske å redusere avfallet sitt, men gjennomfører det likevel ikke. At holdninger og verdisyn på kildesortering har en innvirkning på matavfallsmengden, trenger ikke være fordi forbrukeren bevisst kaster mindre. Det kan i tillegg være ytre faktorer som påvirker.

Last ned PDF