Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

SWOT-analyse for Rakkestad

Momenter fremkommet i SWOT-workshopene viser en tydelig stolthet og stor grad av frivillighet og innsatsvilje hos innbyggerne. Vakker natur, store arealer, trygghet i nærmiljøet, mange lag og foreninger knyttet til kultur og fritidstilbud representerer mange muligheter for innbyggerne. Lave tomte- og boligpriser kan virke tiltrekkende på potensielle innflyttere, men hevdes å være for dårlig markedsført.

I en nylig gjennomført ekstern undersøkelse av attraktivitet på landsbasis kommer Rakkestad høyt opp, og fremstår samlet sett som et attraktivt sted å bosette seg. Gode pendlingsforhold representerer et godt utgangspunkt med ytterligere utviklingsmuligheter for Rakkestad som bostedskommune. 

 

Kommuneøkonomien synes å være anstrengt og sårbar. Den står også overfor ytterligere utfordringer knyttet til bl.a. aldrende befolkning og økt behov for pleie og omsorgstjenester på kort sikt og sannsynligvis sterkere i fremtiden.

 

Rakkestad preges fortsatt av primærnæringer, men har også et interessant og betydelig næringsmiljø innen tradisjonell industri med bedrifter som først og fremst er preget av relativt høyt FoU-innhold, god lønnsomhet,  men i mindre grad vekst i antall arbeidsplasser. Det foreligger planer for økt satsing med utgangspunkt i primærnæringene med sikte på ny aktivitet innen turisme og reiseliv. Det er ikke undersøkt om man har lykkes med satsingene, men næringshagen og samarbeidspartnere kan være et kompetansemiljø som kan bidra til å styrke utviklingsprosessene.

Området på Rudskogen fremstår som et svært interessant utviklingsområde med profesjonelle aktører som eiere og drivere av utviklingsprosessene. 

Basert på de konkrete innspillene som er fremkommet i selve SWOT-workshopen fra deltagerne selv, er det mye som tyder på at man per i dag ikke har fått på plass nødvendige samarbeidsformer og møteplasser mellom ulike aktører innen aktuelle satsingsområder. Om ikke næringsaktørene selv tar initiativ innenfor aktuelle utviklingsområder, bør kommunen vurdere en mer proaktiv tilrettelegging for å få den strategiske dialogen i gang, og opprettholde den, jfr. kommentarer om kontinuitet i prosesser kommunen er en del av.

Oppsummert fremstår Rakkestad som en ”mulighetenes kommune” med potensial for videre utvikling.

Last ned PDF