Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Kartlegging av status og behov for videre arbeid ved innføring av CEN-standarder for embalasjeoptimering

Ved gjennomgang av status i ut valgte land og i EU generelt, ses det at når det gjelder kravene om
etablering av systemer for å nå gjenvinningsmålene i direktivet er det langt på vei gjennomført,
men når det gjelder de essensiell e kravene er det en mer avventende holdning i fleste land.

Denne avventende holdning vis es også av spørreundersøkelsen av utvalgte norske bedrifter, hvor
det er relativt mange bedrifter s om fortsatt ikke kjenner til emballasjedirektivet. Kun få bedrifter
har igangsatt arbeidet med doku mentasjon i henhold til emballasjedirektivet. Det er fortsatt mange
bedrifter som avventer situasjo nen, både på grunn av manglende tid og ressurser og manglende
etterspørsel fra marked og mynd igheter. Det er derfor et tydelig behov for at dette blir satt på dags-
ordenen i relevante fora, både h os dagligvarebransjen, handelen for øvrig og fra NOK.
Undersøkelsen viser at det er b ehov for informasjonsspredning om emnet og hvilken betydning
dette har for den enkelte bedrift. Tiltak for å øke engasjementet for emballasjeoptimering og egen-
deklarering foreslås gjennomført på følgende nivåer:
1. Informasjon og nyttever di (artikler, samlinger, samarbeid med handelen)
2. Kurs/metoder (organiser ing av arbeid og tilgang til enkle metoder)
3. Verktøy (eksisterende v re og leverandører). erktøy videreutvikles til å være et internettbasert system for bruke-

Last ned PDF