Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Lederutviklingsprogram for Fredrikstad kommune -LUP

Sluttevalueringsrapport

Den foreliggende rapporten gir en evaluering av resultater og erfaringer fra et lederutviklingsprogram som ble gjennomført i Fredrikstad kommune i perioden høst-94 til og med vår-96. Programmet omfatter to kursdeler (en praktisk rettet, LUP I, og en mer faglig og eksamensrettet, LUP II), et utviklingsprosjekt samt en ekskursjon. Programmet er godkjent som kompetansegivende studium av Høgskolen i Østfold. Målgruppen for programmet har vært hele lederhierarkiet i kommunen samt hovedtillitsvalgte, totalt 230. Evalueringen er foretatt etter at hele programmet var gjennomført. Evalueringen er basert på spørreskjema til de som var med i programmet samt den underveisevalueringen som ble gjennomført knyttet til de enkelte samlingene. Det ble gjennomført en særskilt evaluering etter LUP I. Rapporten baserer seg også på denne. Evalueringen av programmet har skjedd i forhold til programmets effekt- og arbeidsmål. Resultater sett i forhold til effektmålene må sies å være gode, særlig m h t å styrke og utvikle deltakerne i deres lederolle, styrke og utvikle kommunens mål, verdier og prinsipper, styrke og utvikle lederteam, arbeidsfellesskap og en felles bedrifts- og lederkultur samt nå kommunens mål. Særlig må dette sies på bakgrunn av resultatene i forhold til arbeidsmålene. Selv opplegget av og gjennomføringen av programmet gikk rimelig godt. Deltakernes aktivitetsnivå burde imidlertid vært høyere. Årsaken til mangelfull aktivitet var først og fremst sterk arbeidspress i jobben kombinert med mangelfull tilrettelegging av tidsressurser for deltakelse samt mangelfull oppfølging fra nærmeste overordnede.

Last ned PDF