Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Livsløpvurdering av kontorstol, Credo 3500

Stiftelsen Østfoldforskning har, på oppdrag for Scandpower NS. gjennomført en screening livsløpsvurdering (LCA) av en kontorstol, Credo 3500. Stolen er produsert av Håg as. Denne LCA er en del av et større prosjekt som Scandpower A/S gjennomfører for Håg as.

Det er foretatt en vurdering av følgende parametre:

COa-utslipp (karbondioksid) NOx-utslipp (nitrøse gasser) S02-utslipp (svoveldioksid) generering av produksjons- og spesialavfall forbruk av fossil energi

Livsløpsvurderingen viser at det er ved utvinning og produksjon av råmaterialene at de største miljø- og ressursbelastningene oppstår, med av generering av avfall hvor produksjonsfasen bidrar mest. Datagrunnlaget for de ulike råvarene er mangelfullt m.h.t. generert avfall. Dette er årsaken til at produksjonsfasen slår ut.

Med hensyn til C02-, NOX- og S02-utslipp er det produksjon av aluminium som gir de klart største bidragene, etterfulgt av stål og PUR (polyuretan). Leverandøren av aluminium er lokalisert i Polen. Årsaken til de store utslippene fra aluminiumproduksjonen skyldes i hovedsak at denne leverandør anvender store mengder kull som energikilde. Det er relativt store utslipp forbundet med uttak og forbrenning av kull. De resterende materialer har et relativt lite bidrag i forhold til de ovennevnte tre utslippsparametre.

Med hensyn til forbruk av fossil energi er det produksjon av stål og PUR hvor det største forbruket oppstår.

Det er foretatt en simulering av m.h.p. bruk av en aktuell leverandør av aluminiumskomponenter, som er lokalisert i Sverige. Det er benyttet data for svensk elektrisitetsproduksjon (liten andel kull i forhold til Polen) og høyre grad av resirkulert materiale i produksjonen (95% istedenfor 25% som i Polen). Resultatene viser at det totale utslippet av C02 og S02 gjennom livsløpet til Credo 3500 vil bli redusert med h.h.v. 50 % og 40% ved bruk av aluminiumskomponenter fra svensk leverandør,

Konklusjon:

Analysen viser at LCA vil være et hensiktsmessig verktøy for Håg's valg av materialer og strategiplanlegging. For at verktøyet skal bli funksjonelt i bedriftens strategiplanlegging synes det nødvendig med et videre arbeid med hensyn tilo b in av en database over aktuelle råvarer o et dataverktø som kan behandle disse å en enkel måte.

Last ned PDF