Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Miljø og ressursmessige forhold ved embalasje

Det er gjennomført livsløpsanalyse av utvalgte emballasjetyper til følgende produktgrupper:
1) Drikkevareemballasje, 2) Næringsmiddelemballasje, 3)Smøreoljeemballasje og 4)Vaskemiddelemballasje . Livsløpsanalysen er utført i u•åd med anbefalinger fra utkast til den nordiske LCA-manualen «Nordic Guideline on Life Cycle Assessment». Prosjektet er gjennomført innenfor en tidsramme på 4 måneder.
For alle typer engangsemballasje som omfattes av denne studien ble det funnet at det er ved produksjon av materialer og generering av avfall de bidragene til miljøpåvirkningene oppstår. For de to ombrukssystemene ble det funnet at størrelsesorden på miljøpåvirkningene fra materialproduksjon er vesentlig mindre med et engangssystem p.g.a. det sterkt reduserte behovet for nytt materiale. Simulering av ulike grader av materialgjenvinning for aluminium og blikk viser at økt gjenvinning av materialer vil gi lavere miljøpåvirkninger. For plast viser simulering av ulike materialgjenvinningsgrader at økt gjenvinning gir lavere miljøpåvirkninger. Hvis plast forbrennes er miljøpåvirkningene like lave som ved 95% resirkulering hvis det forutsettes at energien fra forbrenningsanlegget erstatter bruk av fossil

Aluminiumbokser med 70 og 95% resirkuleringsgrad ble sammenlignet med dagens system for ombruksflasker i R-PET og glass. Det ble funnet at miljøpåvirkningene fra glass, R-PET og aluminiumboks med 95% resirkulering er i sarnme størrelsesorden. Denne sarnmenligningen gjelder kun for de forutsetninger og begrensninger som ligger i datamaterialet og beregningsmetoden.
Det er vist at ombrukssystem for glasskrukker gir lavere miljøbelasming enn engangssystem med resirkulering av glass. Det er gjort en vurdering av ulike tripptall for R-PET, og det er vist forskjell i miljøbelastnin ved ulike tripptall.

Last ned PDF