Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Lederutviklingsprogram for Fredrikstad Kommune (1)

Evalueringsrapport fra del I av frogrammet

Den foreliggende rapport gir en evaluering av resultater og erfaringer fra et lederutviklingsprogram som gjennomføres i Fredrikstad kommune i perioden høst -94 til og med vår -96. Programmet omfatter en praktisk orientert kursdel samt et utviklingsprosjekt som gjennomføres parallelt med kursdelene. Programmet er godkjent som kompetansegivende studium. Målgruppen for programmet har vært hele lederhierarkiet samt hovedtillitsvalgte i kommunen, totalt 230. Evalueringen er foretatt etter at første halvdel av programmet er gjennomført, d.v.s. juni -95. Rapporten er basert på data knyttet til både underveis- og etterevaluering med kombinasjon av spørreskjema- og intervjudata.
Evalueringen av programmet har skjedd i forhold til programmets effekt- og arbeidsmål. De viktigste effektmålene har vært knyttet til å styrke lederrollen, styrke og utvikle kommunens visjoner, mål, verdier og prinsipper, utvikle lederteam, arbeidsfellesskap og en felles bedrifts- og lederkultur, samt å nå kommunens vedtatte mål.
Sett i forhold til effektmålene må programmet så langt sies å være rimelig vellykket.
Evalueringen i.f.t. arbeidsmålene er brukt som forklaring på resultater i.f.t. effektmålene. Det skal gjennomføres en tilsvarende evaluering etter at andre halvdel av programmet er gennomført.

Last ned PDF