Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Kartlegging av dagens innkjøpsordning

Et beslutningsgrunnlag for utforming av ny ordning

Hovedhensikten med arbeidet har vært å kartlegge hvorledes innkjøp skjer i Halden kommune og hvordan dagens rutiner dekker dagens behov. Arbeidet skal danne beslutningsunderlag for hvordan en ny innkjøpsfunksjon i kommunen bør organiseres.

Hovedkonklusjonene fra kartleggingen viser at:
Hver etat er ansvarlige for egne innkjøp, og disse skjer desentralt uten overordnet samarbeid mellom etatene .
Det fins ikke politiske vedtak som styrer innkjøpene utover at de skal være innenfor budsjettrammene,
Det er ønske om og behov for et organ som kan bistå etatene med merkantil rådgivning.
Innkjøpskostnadene kan reduseres dersom Halden kommune opptrer utad som en enkeltstående kunde.
Organiseringen av en ny innkjøpsordning må være i samsvar med kommunens regelverk for delegasjon, og bevare de beste funksjonene i dagens ordning.
Hver etat er ansvarlige for egne innkjøp, og disse skjer desentralt uten overordnet samarbeid mellom etatene
Halden kommunes innkjøpskontor ble nedlagt med virkning fra Ol. 06 .1989. Ved nedleggelsen ble innkjøpsfunksjonene administrativt lagt til den enkelte etat som organiserte egne ordninger. Det innebærer at det i dag eksisterer varierende innkjøpsavtaler for de enkelte vareslag i de enkelte sektorer, med dertil varierende priser og betalingsbetingelser. Der er ingen samarbeid på frivillig basis mellom etatene for å koordinere sine innkjøp.
Det fins ikke politisk vedtak som styrer innkjøpene utover at de skal være innenfor budsjettrammene
Utover vedtaket om nedleggelse av innkjøpskontoret, kjenner ingen til politiske vedtak som inneholder retningslinjer eller regel— verk for hvordan innkjøp skal foregå.
Etatsj efen er den øverste ansvarlige for innkjøp, men har delegert ansvaret til en eller flere medarbeidere. Etaten har bare ansvar for at innkj øpet skjer innenfor budsjettrammene.
Det er ønske om og behov for et organ som kan bistå etatene med merkantil rådgivning
Fordi ingen etat har ansatt innkjøpere med merkantil bakgrunn , er det behov for en sentral funksjon som kan bistå etatene med råd ved kompliserte innkjøp eller inngåelse av avtaler. Funksjonen bør også bistå etatene med å forhandle frem gode tilbud på forbruksvarer og inngå avtaler med hovedleverandører ,
Innkjøpskostnadene kan reduseres dersom Halden kommune utad opptrer som en enkeltstående kunde og organiserer sine innkjøp annerledes
Erfaring fra andre kommuner viser at innkjøpskostnadene kan reduseres betraktelig ved at kommunen samler sine innkjøp og inngår rammeavtaler. Blant annet er det etter inngåelse av 1—2 årige rammeavtaler oppnådd inntil rabatt på sentrale vare— grupper, og fra 5—20* rabatt på de fleste varer.
Halden energiverk har oppnådd fra 4 til reduserte utgifter som følge av bedre innkjøpsavtaler.
Organiseringen av en ny innkj øpsordning må være samsvar med kommunens regelverk for delegasj on, og bevare de beste funk— sjonene i dagens ordning
Offentlig virksomhet har de siste årene gått over til utstrakt bruk av delegasjon i sitt arbeid. Dette vil også være retningsgivende for hvordan innkjøpsordningen skal organiseres. Samtidig er det opparbeidet mye erfaring i innkjøp i den tiden nåværende ordning har fungert, og så mye som mulig av dette må bevares i den nye ordningen.

Last ned PDF