Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

"De blir veldig overrasket over at vi kommer"

Om barnevernets arbeid med fremmedkulturelle familier

Med nye innbyggere fra fremmede kulturer blir barnevernet oppgaver og ansvar på et felt der forbildene er mangelvare, og hvor rutiner og forståelse må opparbeides. Prosjektet har som mål å bidra til å styrke kompetansen i barnevemet og andre kommunale etater med ansvar for de av våre nye medborgere. Oppdragsgverne for dette prosjektet er Kommunenes Sentralforbund og Utlendingsdirektoratet.

Prosjektet er inndelt i tre aser. Delrapport I er et resultat av første fase, der vi har kartlagt omfanget av barnevernssaker med barn fra ikke-europeiske land i de siste årene i Østfold, og hvilke problemer bamevemet har erfart er forbundet med denne w-pen saker. Denne rapporten har som utgan5punkt at barnevernets problemer har sammenheng med mangel på kunnskaper og innsikt i fremmedkulturelle familier og med kapasitetsproblemer. Rapporten drøfter bl.a. hvilken målestokk man bør bruke for å vurdere omsorgsevnen i etniske familier, kommunikasjonsproblemer og vansker med bruk av tolk, samarbeid mellom ulike etater, mangelen på organisert veiledningstilbud, bruk av ressurspersoner fra barnets egen etniske gruppe og forskjeller mellom kommunene i vurderinger og i antall etniske barnevernsbarn.