Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Vurderin av behovet for et regionalt/nasjonalt slamsenter i nedre Glomma regionen

Stiftelsen Østfoldforskning (STØ) har i samarbeid med Fredrikstad og Omegns Avløpsanlegg (FOA) , Sarpsborgdistriktenes
Interkommunale Avløpsselskap (SIA) , Interkommunalt Selskap for
Mosseregionen (MOVAR) og Fylkesmannens miljøvernavdeling i Østfold tatt initiativ til vurdering av en eventuell opprettelse av et regionalt / nasjonalt forsøks- og demonstrasjonfelt for slam i Nedre Glomma regionen. Som et første ledd i dette arbeidet er det gjennomført et prosjekt for å avklare behovet.
prosj ektets mål har vært å utarbeide et beslutningsgrunnlag for etablering av et regionalt / nasj onalt forsøks- og demonstrasj onsfelt for slamdisponerings—løsninger ( inklusiv produktutvikling) som ledd i markedsføringen av slam fra kommunale avløpsanlegg .
Et eventuelt slamsenter bør ta utgangspunkt i at slam fra kommunale renseanlegg, med høyt innhold av organisk stoff og næringssalter, skal betraktes som en ressurs og primært anvendes som et jordforbedringsmiddel, vekstmedie og gjødslingsprodukt. Senterets aktiviteter/ prosjekter skal velges ut fra de behov for mer informasjon om disponeringsmuligheter, produktutvikling og effekter av slam/slamprodukter. Sentrale miljøvernmyndigheter, forskningsmiljøer, potensielle brukere og slamprodusenter vil spille en viktig rolle i dette arbeidet.

Last ned PDF