Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Forslag om etablering av Miljøutdanning i Østfold

En gruppe bestående av Knut Aarvak, Gerd Syverstad, Kåre Sørby ,
Ove Sandell, Jonna Gimming, Ole Jørgen Hanssen og Hans Jan Bjerkely lagde i 1989 et notat " Forslag om nye studietilbud i miljøfag / søknad om midler til utredning"
Med utgangspunkt i dette notatet gjorde Det regionale høgskolestyret for Østfold den 1.11. 1989 et vedtak om å nedsette en utredningsgruppe bestående av:
Førsteamanuensis Hans Jan Bjerkely, Halden lærerhøyskole
Rektor Knut Aarvak, Østfold distriktshøyskole
Høyskolelektor Jan Gunnar Grimstad, Østfold ingeniørhøyskole Høyskolelektor Jonna Cimm±ng, Østfold sykepleierhøyskole Høyskolelektor Ove Sandell, Østfold vernepleierhØysk01e.
Som leder ble Hans Jan Bj erkely oppnevnt. Sekretær er landskaps— ark. dr. scient. Nils Skaarer, Stiftelsen Østfoldforskning.
Utredningsgruppen har sitt oppdrag fra møte den 1. II. 89 i Det regionale høgskolestyret for Østfold:
"Det nedsettes en utredningsgruppe som gis i oppdrag å utrede spørsmålet om miljøutdanning i Østfold og fremme forslag om etablering av slik utdanning.
Utdanningen baseres på de regionale høyskoler, og utredningen bør omfatte prioritering, innhold og organisering av studietilbudene, ressursbehov og mulige finansieringsmåter.
Utredningsgruppen gis også i oppdrag å utrede og fremme forslag til en referansegruppe med kontakt til høyskolestyret, næringslivet og miljøvernmyndigheter. "
De 5 høyskolene i Østfold utdanner fagfolk til ganske forskjellige yrker. Arbeidet i utredningsgruppen har vist at det er et sterkt felles ønske om å kunne utvikle en bred miljøfaglig utdanning i fylket.

Last ned PDF