Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

RAMMETILSKUDD 1 TRØGSTAD KOMMUNE

Stiftelsen Østfoldforskning ble i september engasjert av Trøgstad kommune til å legge fram en vurdering av kommunens framtidige inntektsrammer.
Hovedvekten i utredningen er lagt på inntekter etter det "nye" inntektssystemet — kommunenes rammetilskudd. Utredningens formål er å vise hvordan systemet er bygd opp, hvilke forhold som påvirker tildelingen av inntekter og hvordan ulike utbyggingsalternativer vil slå ut i perioden t.o.m. år 2000.
I tillegg er det lagt inn en spesialvurdering av kommunens rammetilskudd til helse—og sosial formål med fokus på kompensasjon for nye sykehjemsplasser.
Data i tilknytning til rammetilskuddene er hentet fra "Beregningsteknisk dokumentasjon" utgitt av Kommunaldeparte— mentet i forbindelse med Statsbudsjettet. Vi har brukt data fra 1988, 1989 og 1990.
Som utgangspunkt for vurderingen av framtidige inntekter, har vi benyttet de befolkningsalternativer som kommunen har vurdert som mest realistiske. Disse har dannet grunnlag for kjøring av prognoser ved hjelp av KOMPLAN—modellen. Denne delen av arbeidet er utført av KDØs Plandatagruppe ved Frank Schander. De enkelte befolkningsalternativene med derav følgende prognoser for befolkningsutvikling og skatteinntekter er brukt som illustrasjon for å kunne påvise konsekvenser for rammetilskuddet. Alternativene er presentert i avsnitt 4 og 5.

Last ned PDF