Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Kartlegging av bakgrunnsdata for et mobilt pyrolyseanlegg for trekull

Prosjektet har vurdert mulige leveranser fra skogbruket i Møre og Romsdal til pyrolyse for leveranse av biologisk kull i form av trekull til smelteverksindustrien. Det skal danne basis for å vurdere mobilt pyrolyseanlegg med hensyn til kvantum og logistikk.

Et teknisk-økonomisk drivbart kvantum er fastlagt ved å legge opp et hovedsystem for virkesforsyning til pyrolyse, og logistikkkostnadene for hovedsystemet er satt inn i en kostnadsmodell. I denne sammenheng er også skogeiernes leveringsvillighet vurdert. Fylket er inndelt i 7 virkesforsyningsområder, og for hvert av disse er virkeskostnadene levert pyrolyseverk beregnet.

Fastlegging av virkestilgang til pyrolyse er konsentrert om lauvvirke og massevirke av furu. Avgrensingen bygger på en gjennomgang av dagens markedssituasjon og priser for massevirke og logistikk-kostnadene knyttet til råstoff av forskjellige treslag. Treslagenes basisdensitet er tatt med i vurderingen.

På denne basis er det teknisk-økonomisk drivbare kvantum av lauvvirke og massevirke furu for fylket samlet fastlagt til avrundet 75.000 kubikkmeter fast mål av et potensielt kvantum på avrundet 220.000 kubikkmeter fast mål medregnet mer-kvantum av greiner og topp.

Logistikk-kostnadene og virkesprisen utgjør ca 90 % av produksjonskostnadene for trekull. Den valgte hovedmodellens sentrale elementer er heltredrift i skogen, flishugging ved bilveg, transport i container til omlastingsplass ved sjø, transport med lekter til pyrolyseanlegget og solding. Det er forutsatt entreprenørdrift basert på rotkjøp som hovedløsning for avvirkningen. Beregningene viste at logistikk-kostnadene blir lite distanseavhengige, men sterkere volumavhengige.

Heltredrift og flishugging ved veg legger til rette for å levere en mer-masse av greiner og topp i forhold til tradisjonelle massevirkeleveranser. Det er anvendt 35 % tillegg for mer-volumet regnet på hele tømmervolumet for lauv og på massevirkeandelen for furu.

Effekten av mervolum og høy basisdensitet kan helt eller delvis oppveie en høyere salgspris for virket levert til tradisjonell bruk. Til pyrolyse kan en fra samme skogbestand levere et større volum, og virket blir verdsatt etter vekt.

Det er tre viktige premisser for den valgte logistikk-modellen. For det første må flisen være tjenelig som råstoff for pyrolyse. Det vil bli prøvd ut i hovedprosjektet. For det andre må kvantum som selges være tilstrekkelig til å gi en høy kapasitetsutnyttelse og god driftsøkonomi på avvirknings- og transportutstyr. For det tredje må lektertransportens fleksibilitet bli utnyttet.

En gjennomføring av virkesforsyning etter den valgte modellen bør få konsekvenser for organiseringen i verdikjeden. Spesiell oppmerksomhet bør vies

  • Skogeiernes beslutninger om avvirkning
  • "Grønt lager” av avvirkningsretter / rotkontrakter
  • Skogsentreprenørenes rolle
  • Behovet for koordinering av logistikksystemet
  • Retningslinjer for driftsopplegg i lauvskogen nær sjøen. (Klima, miljø, landskap)


Leveringsalternativet og logistikkopplegget inneholder mye nytt og vil kreve en innarbeidingsperiode på 3 – 5 år

På bakgrunn av utredningens forutsetninger er hovedkonklusjonen når det gjelder virkestilgang fra skogbruket at leveranse av råstoff til pyrolyse kan være et lønnsomt og konkurransedyktig alternativ til tradisjonell leveranse av massevirke av furu og lauv og til import av rundvirke til pyrolyse. En videre bearbeiding av alternativet beror på at industrien finner pyrolyse basert på norsk råstoff konkurransedyktig i forhold til andre råstoffer eller andre leveranser av karbon. Likeså må alternativet være interessant nok til at skogeieren velger å selge, både isolert sett og i forhold til andre leveringsalternativer for virket.

Last ned PDF