Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Bærekraftig energiplan for Østfold

Forprosjektrapport

Denne rapport beskriver et forprosjekt for å sikre Østfold tilgang på bærekraftig energi. Energibruk er nært knyttet til miljø fordi det medfører utslipp av klimagasser som igjen har negative globale miljøvirkninger som heving av havnivået og ekstreme værsituasjoner. En reduksjon i klimagassutslippene er av de største miljøutfordringer verden står overfor.

Strategisk Næringsplan for Østfold 1999 – 2002, vedtatt i Fylkestinget i 1999, slår fast at naturressursene i Østfold skal brukes i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling. Utnytting av spillvarme fra industrien, bioenergi til energiformål, vannbåren oppvarming i bygninger, energi-effektivisering og bruk av ny energieffektiv og miljøvennlig energiteknologi er hva Fylkestinget satser på.

Et bredt forankret programstyre med Fylkeskommunen i spissen står bak et opplegg for bærekraftig, miljøvennlig og sikker energibruk i Østfold. Rapporten presenterer en status for energibruk og utslipp av klimagasser i Østfold. Resultater fra en åpen idéugnad høsten 99 om bærekraftig energi, er presentert. Utnytting av spillvarme fra industrien, bioenergi til energiformål, vannbåren oppvarming i bygninger, energi-effektivisering og bruk av ny energieffektiv og miljøvennlig energiteknologi er konkretisert og kvantifisert til 1 – 1,5 TWh årlig. En realisering av dette vil redusere CO2 utslippet med 0,5 -1 mill.tonn/år. Et konsept for bærekraftig energiplanlegging er presentert og foreslått som en videreføring av arbeidet med bærekraftig energiplanlegging.

Programstyret viderefører dette arbeidet i et hovedprosjekt i samarbeid med NVE.

Et utkast av rapporten har vært på en begrenset høring, resultatet er gjengitt i bilag 2.

Last ned PDF