Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Klimahandlingsplan for Fredrikstad

Temaplan

Utslipp av klimagasser vil kunne føre til at gjennomsnittstemperaturen ved jordoverflaten øker. En slik temperaturøkning vil kunne endre nedbørsmønstre og vindsystemer, forflytte klimasoner og heve havnivået. Disse endringene vil kunne få svært alvorlige effekter på naturlige økosystemer og samfunnet. Faren for alvorlige menneskeskapte klima-endringer er kanskje den største miljøutfordringen verden har stått overfor. Denne klimaplanen svarer på denne utfordringen. Arbeidet med en klimaplan for Fredrikstad har utgangspunkt i et kommunestyrevedtak. Målet med ”klimaplan 2000” har vært å utarbeide en klimahandlingsplan for Fredrikstad. Arbeidet har vært organisert med medvirkning fra aktuelle lokale aktører og med samordning av lokal Agenda 21 arbeid i kommunen. Nåsituasjonen er beskrevet med hensyn på utslipp av klimagasser i Fredrikstad. Klimagassutslipp måles i CO2 ekvivalenter og skyldes hovedsakelig forbrenning av fossil energi (særlig bensin og olje). Forbrenning av fossil energi medfører i tillegg til klimagassutslipp også lokal forurensning som nitrøse gasser (NOx) og svevestøv. Dersom det mål Stortinget har vedtatt i Kyoto sammenheng overføres til kommunenivå, viser tallmaterialet at Fredrikstad i dag ligger ca. 20 % over dette målet.

En klimahandlingsplan er utarbeider og inneholder konkrete tiltak for å redusere utslipp av klimagasser ned til “Kyoto målet for Fredrikstad”. Tiltakene er framkommet gjennom aktiv medvirkning fra deltakerne i prosjektet. Tiltakene er en videreføring/systematisering av tidligere ”grep” som er gjort i kommunen, for eksempel via arealplan/fortetting samt enøk/energisamarbeid i kommunen. For å kunne måle effekten av tiltakene over tid er det foreslått klimanøkkeltall. Disse vil i framtida fortelle om Fredrikstad beveger seg i bærekraftig retning. Nøkkeltallene er tallfestet og gjengitt i rapporten En beskrivelse av alternative utviklinger viser eksempler på framtidige klimagassutslipp avhengig av de beslutninger politikere fatter. Her er klimagassutslippet angitt i forhold til de tiltak som blir iverksatt. Dersom ingen spesielle tiltak blir gjort forventes klimagassutslippet i Fredrikstad å bli 25 – 35 % mer i år 2005 i forhold til 1990. Rapporten peker på mulige utviklingstrender og er ment som en hjelp for politikere i Fredrikstad når de velger ambisjonsnivå i sitt klimaplanarbeid.

Last ned PDF