Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Ramnes kommune: Prosjekt sosial 2000

Sluttrapport

Hovedproblemstillingene i prosjektet har vært knyttet til det høye nivået på den økonomiske sosialhjelpen med særlig fokus på det høye antall stønadsmottakere og det høye årlige gjennomsnittlige stønadsnivået pr stønadsmottaker. Prosjektet skulle finne forklaringer på dette og foreslå forbedringstiltak. Det har vært fokusert på tre forklaringsområder: Klientgjennomstrømning særlig knyttet til flytting til og fra Ramnes kommune, sosioøkonomisk status for Ramnes kommune og den interne saksbehandlingspraksisen. Hovedårsaken til de høye utbetalingene av økonomisk sosialhjelp ligger først og fremst på det siste området - ikke knyttet til mangelfull sosialfaglig kompetanse men sosialfaglige ressurser. Det er foreslått å iverksette en intern organisasjonsutviklingsprosess med sikte på å etablere en bedre saksbehandlingspraksis understøttet av en tilførsel av økte sosialfaglige ressurser tilsvarende 1.5 årsverk i den perioden utviklingsarbeidet skal gjennomføres.

Last ned PDF