Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Evaluering av folkehelseprosjektet

Deltakernes erfaringer med gjennomføring av prosjektet

Bakgrunn

Folkehelseprosjektet i Østfold har bedt Stiftelsen Østfoldforskning å gjennomføre utarbeidelse og datainnsamling av et spørreskjema basert på deltakernes erfaringer med arbeidet i prosjektet. I løpet av sommeren 2000 gjennomførte STØ en forundersøkelse der 12 personer med sentrale roller i prosjektet ble intervjuet. På grunnlag av disse intervjuene utarbeidet STØ i samarbeid med Folkehelseprosjektet spørreskjemaet, som ble tilsendt de personene som etter den sentrale og de lokale prosjektledelsenes vurdering hadde vært delaktige i prosjektet i en eller annen egenskap.

Det ble utsendt 110 skjema, og 70 ble etter en purrerunde besvart. Dette gir en svarprosent på 67. Svarprosenten må ses i forhold til at skjemaet ble tilsendt personer ut fra en "liberal" tolkning av hvem som hadde vært engasjert i prosjektet, og en nærmere studie av de besvarte skjemaene viser at de fleste i sentrale posisjoner har besvart skjemaet. Kvaliteten på svarskjemaene er ujevn. Noen har kun besvart få spørsmål i skjemaet. Dette skyldes at blant de som fikk tilsendt skjemaet var det mange som bare hadde deltatt i et delprosjekt, og som derved hadde begrenset kjennskap til mange av de spørsmålene som ble stilt. Det er derfor mange tomme kategorier i svarskjemaene, og i presentasjonen her har vi tatt hensyn til dette ved at vi har tatt bort “ingen mening”- kategorien i presentasjonen av svarene. Dette innebærer imidlertid at en hele tiden må se svarfordelingen i forhold til hvor mange som har svart på det aktuelle spørsmålet, og at en bør ha dette i mente når en leser resultatene. Vi har også, av hensyn til oversikt og sammenliknbarhet, valgt å prosentuere de fleste svarene, til tross for at n (de som har besvart spørsmålet) ofte er relativ lite. Vi ber om at en er spesielt oppmerksom på dette når en leser tabellene.

 

Konklusjon 

Alt i alt må resultatene av Folkehelseprosjektet sies å være relativt gode. Det er en klar tendens til å avgi positive svar på spørsmål om prosjektes mål, organisering, fremdrift og resultater. Det må imidlertid understrekes at det er ulike erfaringer med prosjektet, og at det synes som om delprosjektet om fallulykker i hjemmet og det generelle folkehelsearbeidet har vært mest vellykket. Andre deler av prosjektet synes å være mindre vellykket. Samtidig er oppfatningene om grad av vellykkethet ulike, og særlig skiller deltakerne fra Våler kommune seg ut ved å ha den klart mest positive evalueringen av prosjektet.

 

Last ned PDF