Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Resirkulering av gipsavfall i Norge

Miljøkonsekvenser av ulike scenarier for innsamling og behandling

I Norge genereres det om lag 25000 tonn ren gipskapp og –spill hvert år. Dette er 15 % av det totale forbruk av gips på byggeplass hvert år. I tillegg genereres om lag 50000 tonn forurenset gipsavfall fra riving og renovering hvert år. Dette volumet antas å ha en årlig økning på 5000 tonn frem mot år 2010. Østlandsregionen utgjør omkring 60-70 % av markedet for gipsplater.

Miljøkonsekvenser for innsamling, behandling og retur av avfallsgipsen er vurdert i tre ulike scenarier basert på klimakonsekvenser i form av CO2 utslipp fra transport fra innsamling og prosesser for behandling av avfallsfraksjonene. Dette er sett i forhold til tilsvarende utslipp fra transport og prosessering av primærråvarene industrigips og naturgips.

Det viser seg at miljøkonsekvensene regnet som CO2 utslipp er størst i selve plateproduksjonen. Konsekvenser av råvaretransporter av naturgips fra oversjøisk leverandør er også betydelig. En ventet overgang fra nåværende råvaremiks til industrigips vil gi en vesentlig reduksjon i CO2 utslipp for råvaretransport, i tillegg til en mulig reduksjon i prosessutslipp på i overkant av 10%.

Av de tre valgte alternativene for innsamling, viderebehandling og retur av rent kapp og spill fra byggeplass i Østlandsgryta vil direkte oppsamling og retur til plateprodusent, samt knusing/sikting hos produsenten være den mest miljøvennlige løsningen. Den maksimale transportdistansen fra byggeplass tilbake til plateprodusent - før det er miljømessig ulønnsomt å gjenvinne istedenfor å bruke jomfrulig gipsråvare - er beregnet til 211 kilometer.

Bil- eller båttransport er miljømessig sett lite egnet for retur av behandlet avfallsgips fra større bysentra utenfor Østlandsgryta, mens jernbane er velegnet – spesielt over lengre avstander. Rapporten viser også at jo høyere resirkuleringsgrad av gipsmateriale som erstatning for jomfruelig råvare, jo lavere blir miljøkonsekvensene gjennom livsløpet.

Rapporten tar bare for seg miljøkonsekvensene av ulike løsninger for resirkulering av gips, ikke de økonomiske konsekvensene. Begge typer konsekvenser må imidlertid legges til grunn ved valg av fremtidig løsning for resirkulering. Pga. ”Læringskurven” kan en forvente at både miljømessige og økonomiske konsekvenser av slike løsninger vil bli vesentlig lavere enn dagens ikke spesialiserte
løsninger innebærer.

Last ned PDF