Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Bærekraftig energi i Fredrikstadsamfunnet

Energi og klimaproblematikk er en viktig del av LA 21 arbeid. Energibruk er nært knyttet sammen med utslipp av klimagasser fordi det dannes klimagasser ved forbrenning av olje og kull. En energiplan er derfor nært knyttet sammen med utslipp av klimagasser i Fredrikstad. I energiprosjektet har en tatt utgangspunkt i utkastet til klimahandlingsplanen og spisset
energirapporten mot konkrete tiltak. Under arbeidet med rapporten, har det vært aktiv medvirkning fra næringslivet og andre relevante avdelinger/institusjoner/fora i Fredrikstadsamfunnet.

Rapporten beskriver:

A. Status for energiforbruk og tilhørende klimabelastninger som følge av kommunens, privates og næringslivets aktiviteter innenfor kommunen er kartlagt. En slik status er nødvendig for å vite hvor fokus skal rettes.

B. Nøkkeltall for bærekraftig energi- og klima i Fredrikstad er fastlagt. Disse er nyttige for å se om Fredrikstad beveger seg i en bærekraftig
retning med hensyn til energibruk.

C. En modell for innføring av energiledelse i industri- og handelsbedrifter i samarbeid med industriforeningen.

D. Et forslag til ny planmodell for kontinuerlig energi- og klimaplanlegging i kommunen.

E. En modell for energiledelse og energioptimalisering av kommunes bygg.

F. Innspill til planlovutvalget og Olje- og energidepartementet som etterspør en lovhjemmel i Plan og bygningsloven om pålegg om vannbåren varme også utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Dette er et nødvendig virkemiddel for å bygge opp et potensiale for framtidig utnyttelse av spillvarme og alternative energikilder. Her trengs et nytt virkemiddel: lovendring av Plan og bygningsloven.

G. Under utviklingen av prosjektet har man samhandlet med tilknyttede prosjekter som er under gjennomføring:

• utbygging av fjernvarme i Fredrikstad
• industriell økologi på Øra industriområde er gjennomført i fase 1. Dette har utviklet bedriftenes samarbeid om ressurseffektivisering og energiøkonomisering. Konkrete tiltak er under gjennomføring i flere bedrifter.

Et bærekraftig Fredrikstad med hensyn på bruk av energi og klimagasser er ikke skapt i bare en plan. ”Bærekraftig energi i Fredrikstadsamfunnet” konkluderer med et forslag til felles energi- og klimagassplan som et viktig hjelpemiddel for å bevege Fredrikstad i ønsket retning.

Last ned PDF