Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Klimaplan Moss 2001 - 11

Temaplan

Utslipp av klimagasser vil i gjennomsnitt forventes å gi 1o C høyere temperatur på Østlandet. Mer regn og ekstremet vær er også forventet. Faren for alvorlige menneskeskapte klimaendringer er kanskje den største miljøutfordringen verden har stått overfor. Klimaplan Moss svarer på denne utfordringen og tar utgangspunkt i tverrpolitisk vedtak fra Stortinget.

Arbeidet har vært organisert med medvirkning fra lokale aktører og er en del av lokalt Agenda 21 arbeid i Moss. Nå-situasjonen er beskrevet med hensyn på utslipp av klimagasser i Moss. Utslipp av klimagasser måles i karbondioksid (CO2) ekvivalenter og skyldes forbrenning av fossil energi (olje og bensin) samt utslipp av metan (NH4). Forbrenning av fossil energi medfører i tillegg til klimagassutslipp også lokal forurensning som nitrøse gasser (NOx) og svevestøv. Stortinget har vedtatt at Norges utslipp av klimagasser ikke skal overstige ikke skal overstige 1% i 2010 i forhold til 1990. Dersom dette målet overføres til kommunenivå, viser tallmaterialet at Moss i dag ligger ca. 10% over dette målet.

En plan som inneholder konkrete tiltak for å redusere utslipp av klimagasser ned til “Kyoto målet for Moss” er presentert. Tiltakene er framkommet gjennom aktiv medvirkning fra deltakerne i prosjektet. For å kunne måle effekten av tiltakene over tid er det foreslått klimanøkkeltall. Disse forteller om Moss beveger seg i bærekraftig retning. En beskrivelse av alternative utviklinger viser eksempler på framtidige klimagassutslipp avhengig av de beslutninger politikere fatter. Klimagassutslippet er angitt i forhold til de tiltak som blir iverksatt. Dersom ingen spesielle tiltak blir gjort forventes klimagassutslippet i Moss å bli 30 % mer i år 2010 i forhold til 1990. Rapporten peker på mulige utviklingstrender, og er ment som en hjelp for politikere i Moss når de velger ambisjonsnivå i sitt arbeid med tiltak for å redusere utslipp av klimagasser. Planens forslag til tiltak er forutsatt innarbeidet i kommuneplanen og kommunedelplaner f.eks. for sentrum og forutsettes rullert sammen med disse. Tiltakene anbefales innarbeidet i kommunens virksomhetsplan.

Last ned PDF