Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Klima, forurensninger og støy i Moss sentrum

Delrapport i sentrumsplan

NÅ-SITUASJONEN
Næringslivets forbrenning av olje til oppvarming og trafikk er, i prioritert rekkefølge, de to vesentlige faktorene når det gjelder utslipp av klimagasser og lokale forurensninger i Moss sentrum. Lukt fra Peterson og utslipp fra biltrafikk kan tidvis oppleves sjenerende. Lukt fra Peterson er ikke helseskadeig. Næringssalter fra Vannsjø og utslipp av organisk materiale fra Peterson og er de største kildene til forurensning av Sundet. Det er ikke registrert støy utover det som er tillatt i forskrifter.
FORBEDRINGSTILTAK
Peterson Linerboard AS skal bygge renseanlegg som vil redusere utslipp til vann. I MORSA prosjektet arbeides med reduksjon av overgjødsling og kloakkutslipp til Vansjø. Dette vil redusere utslipp av næringsalter og overgjødsling i Sundet.

Fra PETERSON, MØLLA OG ROCKWOOL er det store mengder av spillvarme som ved hjelp av et fjernvarmeanlegg1 kan bli tilgjengelig for oppvarming av nye boliger og næringsbygg/kontorer. Her kan det skapes en vinn-vinn situasjon; bedriftene har spillvarme og nye bygg trenger oppvarming. Bedriftene kan selge sin spillvarme og nye bygg kan få rimelig energi. Et konsept som passer godt inn i industribyen Moss. Realisering av dette avhenger av at nye bygg blir tilrettelagt for å motta fjernvarme.

Mossingens transportbehov foreslås dekket gjennom økt bruk av gang/sykkel og kollektivtransport. Flere gang/sykkelveier foreslås sammen med gratis bysykler. Bedret tilgjengelighet, hyppigere avganger og billigere kollektivtransport foreslås samtidig med at det innføres parkeringsrestriksjoner. Totalt er det anslått 25 % reduksjon i privatbiltrafikken om en satser nok på dette.

Trafikkregulering/planlegging som tar hensyn til reduksjon av støy vil være viktige faktorer for å redusere antall støyutsatte boliger og områder. Industristøy spenner fra relativt små bedrifter med få støykilder til meget omfattende og komplekse industriområder med mange støykilder. Støy fra industri og næringsliv gir opphav til plager ved relativt lave støynivåer. For å følge utviklingen av støy i sentrum, foreslås det utarbeiding av støykart.

Last ned PDF