Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

ByPass - underveisevaluering

Statusrapport pr 30.04.2001

Det overordnede målet for ByPass er å utvikle tiltak mot vold og kriminalitet rettet mot ungdom i Oslo mellom 13 og 25 år gjennom bruk av sivile vernepliktige fra Oslo knyttet til ulike partnere som arbeider med målgruppen. Siviltjenesteadministrasjonen Dillingøy er prosjektansvarlig. Det er etablert en egen prosjektledelse lokalisert til Oslo. ByPass gjennomføres som prosjekt i tidsperioden 01.01.00 til 31.12.01.

Det gjennomføres en underveisevaluering av ByPass rettet inn mot å ta vare på erfaringene periodisk som grunnlag for justering og videreutvikling av innhold i og opplegg av ByPass. Datagrunnlag er knyttet til informasjon fra partnere, sivile vernepliktige og prosjektansvarlig/ledelse gjennom spørreskjemaer og intervjuer.

Pr 30.04.01 kan erfaringene sammenfattes som følger:

Det er indikasjoner på at ByPass har både voldsforebyggende og voldshindrende effekter.

Man synes å ha lyktes med å utforme rolle/arbeidsoppgaver for de sivile vernepliktige som gir muligheter for voldsforbygging/hindring og som er relevante for partnernes voldsforbyggende arbeide samtidig som de vernepliktige både synes å fungere godt og er motiverte.

Erfaringene med gjennomføringen er i hovedsak positive.

Når det gjelder opplæringen er erfaringene noe under middels positive. Den innbyrdes samhandlingen mellom partnerne er fortsatt lav. Det er ellers et behov for å se nærmere på oppgaver/roller for Nettverkspatruljen særlig med tanke på den praktiske gjennomføringen av "ravning". I fortsettelse bør det fokuseres på å håndtere disse spørsmålene på en bedre måte.

Last ned PDF