Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Miljø- og samfunnsøkonomisk vurdering av håndtering av plastemballasjeavfall fra husholdninger i Hamar- og Drammensregionen

Det er gjennomført analyser av miljønytte og samfunnsøkonomi for referanse- og kildesorteringssystemer for plastemballasjeavfall i Drammens- og Hamarregionen. Den samfunnsøkonomiske studien er gjennomført som en nytte-kostnadsanalyse med basis i beregninger utført ved hjelp av livsløpsvurderinger. Innsamlingsgrad i kildesorteringssystemene var 18% i Drammensregionen og 55% i Hamarregionen.

Følgende konklusjoner kan trekkes fra studien:

  • Kildesorteringssystemer gir klart større miljønytte enn systemer uten kildesortering (alt til deponi), og nytten øker jo høyere innsamlingsgrad systemet har. Dette gjelder for alle de analyserte miljøpåvirkningskategoriene ”Primær energiforbruk”, ”Drivhuseffekt” og ”Forsuring”.
  • Dagens relativt nyetablerte kildesorteringssystemer gir høyere samfunnsøkonomiske kostnader enn systemene uten kildesortering (alt til deponi).
  • Både for miljønytte og samfunnsøkonomi gir materialgjenvinning størst netto nytte per kg plast dersom material- og energigjenvinning sees isolert sett (ekskl. transport og sortering).
  • Det ser ut til å være optimaliseringspotensialer for det samfunnsøkonomiske regnskapet for kildesorteringssystemene, spesielt vedrørende dagens logistikk- og informasjonskostnader.
  • Bruk av en alternativ beregningsmetode for eksterne kostnader for utslipp fra deponier medfører at kildesorteringssystemene gir lavest samfunnsøkonomisk kostnad.
  • Det er viktig å være klar over forutsetningene som ligger til grunn for analysene, og resultatene bør brukes forsiktig som grunnlag for beslutning om man skal kildesortere eller ikke.
Last ned PDF