Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Alternative metoder for utnyttelse av gipsavfall

Sammendragsrapport fra ”Prosjekt gipsgjenvinning/avfallshåndtering”

I Norge produseres det i dag omkring 75.000 tonn gipsavfall/år, hvorav 25.000 tonn/år er rent kapp og spill fra byggeplasser og det resterende er gipsavfall fra ombyggings- og rivingsprosjekter. Den samlete tonnasjen ventes å øke til 125.000 tonn/år gjennom den kommende 10-års perioden.

Fem overlappende strategier kan være aktuelle for platefabrikantene for å ta hånd om dette gipsavfallet:

  • Utnytte mulighetene for ordretilpasset produksjon (precut) rettet mot større utbyggingsprosjekter.
  • Tilpasse egne produkter og produksjonsprosesser for å kunne resirkulere materialet inn i ny plateproduksjon.
  • Utvikle nye miljøprodukter basert på resirkulert materiale.
  • Utvikle behandlings- og transportprosesser for gipsavfallet sammen med alle viktige aktører i en fremtidig resirkuleringssløyfe.
  • Utvikle nye bruksområder for den delen av gipsavfallet som plateprodusentene selv ikke klarer å ta hånd om i egne produkter og prosesser.


Resirkulering av avfallsgips vil være miljømessig sett gunstig innenfor avstander mellom byggeplass og plateprodusent på omkring 210 km (direkte resirkulering) og innenfor avstander mellom regional gjenvinner og plateprodusent på omkring 160 km (indirekte resirkulering). Transportene forutsettes her gjennomført med stor lastevogn.

Jernbane vil være et meget miljøvennlig transportmiddel over lengre avstander.

Over større avstander der transportkostnadene blir for høye, bør en vurdere alternative avtakere av avfallsgips. Betydelige avtakere kan være sementindustrien (i overkant av 30.000 tonn/år), jordbruket (store potensialer, da betydelig avlingsøkning er registrert for enkelte planteslag), produsenter av dyrkingsjord og jordmasser for veibygging (store potensialer).

Det fins imidlertid også et betydelig potensiale for reduksjon av avfallsmengdene gjennom systematisk bruk av ordretilpassete plateleveranser til større byggeprosjekter (5.-10.000 tonn/år). Alle alternative avtakere av avfallsgips er avventende i synet på bruk av rivingsgips i egne prosesser. Fullskalaforsøk vil være nødvendig for å overbevise disse aktørene om at denne typen materiale også kan gi en jevn og sikker kvalitet.

Det anbefales at plateprodusentene sammen med alle viktige aktører (entreprenører, transportører og gjenvinningsselskaper) bør videreutvikle metoder og utstyr som kan sikre optimale tekniske, økonomiske og administrative løsninger gjennom alle faser for oppsamling, behandling og resirkulering av både ren gips og rivingsgips.

Last ned PDF