Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

By-Pass - sluttevaluering

Målgruppeevaluering

Det overordnede målet for ByPass er å utvikle tiltak mot vold og kriminalitet rettet mot ungdom i Oslo mellom 13 og 25 år gjennom bruk av sivile vernepliktige knyttet til ulike partnere som arbeider med målgruppen. Siviltjenesteadministrasjonen Dillingøy er prosjektansvarlig. Det er etablert en egen prosjektledelse lokalisert til Oslo. ByPass gjennomføres som prosjekt i tidsperioden 01.01.00 til 31.12.01.

Det gjennomføres både en underveisevaluering og sluttevaluering av ByPass. Den foreliggende rapporten er knyttet til sluttevalueringen. Den er rettet inn mot å kartlegge målgruppens kjennskap til og vurdering av effekten av ByPass. Datagrunnlaget er knyttet til et samlet utvalg på ca 300 ungdommer bestående av underutvalg knyttet til 8 av partnerne.

  • • Ca 60% av ungdommene mener at ByPass bidrar til å redusere hyppigheten av voldssituasjoner i det miljøet de ferdes.
  • • Ca 50% av ungdommene sier at ByPass bidrar til at de føler seg tryggere i miljøet.
  • • Ca. 25% av ungdommene sier at ByPasserne har hjulpet dem med å løse konkrete konflikter/påvirket deres holdninger, mens ca 50% sier de bare har overflatisk kontakt med ByPasserne.
  • • Ca 25% av ungdommene kjenner ikke ByPass på tross av at det var lagt vekt på å velge ut undergrupper som hadde erfaring med ByPass.


Det bør i fortsettelsen fokuseres mer på informasjon/synliggjøring av ByPass internt hos partnerne samt utvikling/sikring av kompetanse hos ByPasserne mht til kontakt/dialog med ungdommene samt konflikthåndtering.

Last ned PDF