Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

ByPass - underveisevaluering

Statusrapport pr. 15.11. 2001

Det overordnede målet for ByPass er å utvikle tiltak mot vold og kriminalitet rettet mot ungdom i Oslo mellom 13 og 25 år gjennom bruk av sivile vernepliktige knyttet til ulike partnere som arbeider med målgruppen. Siviltjenesteadministrasjonen Dillingøy er prosjektansvarlig. Det er etablert en egen prosjektledelse lokalisert til Oslo. ByPass gjennomføres som prosjekt i tidsperioden 01.01.00 til 31.12.01.

Det gjennomføres en underveisevaluering av ByPass rettet inn mot å ta vare på erfaringene periodisk som grunnlag for justering og videreutvikling av innhold i og opplegg av ByPass. Datagrunnlag er knyttet til informasjon fra partnere, sivile vernepliktige og prosjektansvarlig/ledelse gjennom spørreskjemaer og gjennom samlinger, møter og samtaler.

Pr 15.11.01 kan erfaringene sammenfattes som følger:

Det er indikasjoner på at ByPass har både voldsforebyggende og voldshindrende effekter.

Man synes å ha lyktes med å utforme rolle/arbeidsoppgaver for de sivile vernepliktige som gir muligheter for voldsforbygging/hindring og som er relevante for partnernes voldsforbyggende arbeide samtidig som de vernepliktige både synes å fungere godt og er meget godt motiverte.

Erfaringene med gjennomføringen er i hovedsak positive på de fleste områder.

Erfaringene er middels positive på følgende områder:

  • Opplæring med noe under middels utbytte og uttrykte behov for styrking av kompetanse mht konflikthåndtering/kommunikasjon
  • Lav innbyrdes kontakt mellom partnerne samtidig som de opplever slik kontakt som viktig
  • Rekruttering av sivile vernepliktige mht antall og dels egnethet


I fortsettelsen bør det fokuseres på å håndtere disse spørsmålene på en bedre måte.

Last ned PDF