Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

ByPass, underveis- og sluttevaluering

Sluttrapport

Det overordnede målet for ByPass er å utvikle tiltak mot vold og kriminalitet rettet mot ungdom i Oslo mellom 13 og 25 år gjennom bruk av sivile vernepliktige knyttet til ulike partnere som arbeider med målgruppen. Siviltjenesteadministrasjonen Dillingøy er prosjektansvarlig. Det er etablert en egen prosjektledelse lokalisert til Oslo. ByPass gjennomføres som prosjekt i tidsperioden 01.01.00 til 31.12.01.

Det er gjennomført både en underveis- og sluttevaluering. Underveisevalueringen har vært rettet inn mot å ta vare på erfaringene periodisk som grunnlag for justering og videreutvikling av innhold i og opplegg av ByPass. Datagrunnlag er knyttet til informasjon fra partnere, sivile vernepliktige og prosjektansvarlig/ledelse gjennom spørreskjemaer og intervjuer. Sluttevalueringen har vært rettet inn mot å avdekke målgruppenes erfaringer med effektene av ByPass basert på bruk av spørreskjema knyttet til et mindre strategisk utvalg fra den samlede målgruppen.

Erfaringene med prosjektet er gjennomgående så positive at det allerede er truffet beslutning om videreføring av prosjektet som fast tiltak.

I sum har man i prosjektet lyktes med å avklare rolle/oppgaver for de sivilt vernepliktige koblet opp til de deltakende partnere som det er gode holdepunkter for å mene har voldsforebyggende effekter bedømt ut fra partnernes, de sivilt vernepliktiges og målgruppens erfaringer.

I fortsettelsen synes det viktig å ta vare på de positive erfaringene særlig mht engasjement og motivasjon i stor grad befordret av det lederskap som har vært utøvd.

Samtidig foreligger det viktige utviklingsmuligheter knyttet til bedre samarbeid mellom partnerne og andre samarbeidende institusjoner, erfaringsbasert kompetanseutvikling og utvikling av ny kunnskap knyttet til denne type tiltak, opparbeiding av enda bedre kjennskap til og kunnskap om ByPass internt i de ungdomsmiljøene den enkelte partner arbeider mot samt utvikling av klarere kriterier for valg av partnere som kan bidra til å realisere de voldsforebyggende målsettingene med ByPass.

Last ned PDF