Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

PUR-skum produkter i et livsløpsperspektiv

En vurdering av arbeidsmiljø og ytre miljø

Prosjektets overordnede mål har vært å bidra til utvikling av en bærekraftig norsk PUR-skumindustri med gode og miljøvennlige arbeidsplasser og som leverer trygge produkter til videre industriell bearbeiding eller direkte til sluttbruker.

Industrien har selv tatt initiativet til dette prosjektet gjennom Plastindustriforbundets PUR-gruppe. Prosjektdeltagelsen har omfattet en henimot samlet norsk PUR-skum industri, med 4 større produsenter av mykt PUR-skum og 6 produsenter av stivt PUR-skum.

Et gjennomgående element i prosjektet har vært å kartlegge potensiell helsefare forbundet med isocyanat gjennom PUR-skumproduktenes livsløp samt å bidra til at tiltak blir iverksatt for å redusere eller eliminere helsefaren. For å nå prosjektets målsetting har man gjennom prosjektet kartlagt, dokumentert og informert om potensielt farlige kjemikalier som benyttes eller genereres gjennom PUR-skum produktenes verdikjede. Prosjektetresultatene viser at det kun er isocyanater som synes å være et potensielt helsproblem.

Isocyanat inngår som et nødvendig råstoff i all PUR-produksjon. I ferdig herdede PURprodukter finnes ikke isocyanat i fri form, men under oppvarming til høye temperaturer vil det skje en dekomponering hvor isocyanat igjen kan bli frigjort.

Videre har man kartlagt og evaluert tilgjengelig målemetodikk for isocyanatemisjoner, samlet eksisterende måledata fra deltagerbedriftene samt organisert ytterligere måling hos et utvalg bedrifter. Bedriftenes HMSrutiner er vurdert og det er foreslått tiltaksplan for bedrifter hvor det foreligger forbedringspotensiale.

Bedrifter som produserer stivt PUR skum og som benytter MDI som råvare, har allerede rimelig miljøvennlige arbeidsplasser. Forbedringsbehovet i eksisterende HMS-rutiner er nokså beskjedent.

Bedrifter som produserer mykt PUR skum og som benytter TDI som råvare, må være påpasselige med å følge nasjonale og internasjonale anbefalinger mht HMS-rutiner. Dette skyldes den langt høyere flyktighetene av TDI sammenlignet med MDI. Bedriftene foretar allerede regelmessige målinger for å forvisse seg om at eksponering av isocyanater ikke overstiger administrativ norm.

Prosjektets overordnede mål om å bidra til utvikling av en bærekraftig norsk PUR-skumindustri anses med dette å være oppfylt.

Last ned PDF