Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

PROBAG - Prosjekt Bærekraftig Avising Gardermoen

Delprosjekt 13: Livsløpsanalyse glykol / infrarød avising

Rapporten presenterer en miljøvurdering basert på livsløpsanalyse (LCA) av 3 ulike løsninger for avising av fly ved Oslo Lufthavn Gardermoen.

De 3 ulike systemene for avising er:

  1. Dagens situasjon med bruk av glykol som avisingsvæske som etter bruk sendes til utlandet for gjenvinning til ren glykol.
  2. Et alternativt glykol-system der avisingvæsken blir gjenvunnet til avisingsvæske på Gardermoen.
  3. Avising ved hjelp av infrarød varme (IR-teknologi).


For glykolsystemene er det knyttet størst usikkerhet til miljøpåvirkningene fra de diffuse utslippene av glykol rundt flyplassen. For IR-anlegget er det knyttet størst usikkerhet til avisingstiden og hvor effektivt anlegget kan utnyttes. Denne usikkerheten kan reduseres ved testing av IR-anlegget.

Med de forutsetningene som er benyttet og usikkerheten i datagrunnlaget, viser resultatene at et potensielt IRanlegg på Oslo Lufthavn Gardermoen har større energiforbruk og større potensielt bidrag til drivhuseffekt, forsuring og ozondannelse enn begge glykolsystemene. Glykolsystemene har større bidrag til oksygenforbruk enn IR-systemet.

Det er usikkert hvor mye IR-anlegget kan redusere de diffuse utslippene av glykol til omgivelsene ved Oslo Lufthavn Gardermoen. Dette fordi det forutsettes at siste trinnet i avisingen (anti-icing) fortsatt skal skje med glykol. Deler av denne avisingsvæsken forventes spredt i nærområdene.

Grunnet belastning ved transport og energi til oppkonsentrering av glykol i utlandet er det klart at gjenvinning til avisingsvæske ved Oslo Lufthavn Gardermoen vil være mindre belastende enn dagens system. Spesielt stor er besparelsen for bidrag til drivhuseffekten.

Resultatene og konklusjonene vil bli annerledes hvis analysen gjøres med utgangspunkt i en flyplass som ikke har oppsamling av glykol. I en slik situasjon kan det forventes at avising med bruk av glykol vil gi større og mer alvorlige miljøbelastninger både av lokal, regional og global karakter enn avising ved bruk av IR-anlegg.

Resultatene og konklusjonene kan også bli annerledes hvis det viser seg at avising med bruk av IR på Oslo Lufthavn Gardermoen kan skje raskere og mer effektivt en forutsatt i denne analysen. Analysen bør derfor oppdateres når reelle data for et IR-anlegg er tilgjengelige.

Last ned PDF