Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Bruk av IKT i kompetansebasert tjenesteproduksjon

Miljøutfordringer ved drift og avhending av IKT

Denne rapporten inngår i det strategiske instituttprogrammet ”Miljøstyring og miljøeffektivitet i norske virksomheter” og dokumenterer arbeidet som er gjort på å kartlegge miljødata for drift og avhending av IK-teknologisk utstyr. Målet med arbeidet var å finne data for å kunne vurdere miljø- og ressursforhold knyttet til bruk av IKT ved gjennomføring av tjenesteytende arbeid på vårt kontor (STØ) og våre hjemmekontorer.

Rapporten har i grove trekk kartlagt sammensetningen og oppbygningen av IKT-utstyr som muliggjør kommunikasjon over store avstander (internett). Utskiftingshastighet på brukerutstyr er forsøkt estimert og ulike former for gjenvinning og avhendingsløsninger er skissert. Det er funnet frem en rekke data som kan brukes til miljø- og ressurskartlegging av databruk i den enkelte virksomhet, samt at det er gjort enkle scenarier og trendfremskrivinger som kan gi innspill til beslutningsprosesser for valg av utstyr.

Rapporten indikerer gjennom scenarier og kartlegginger av STØ’s faktiske bruk av IKT utstyr på jobb og hjemme at antall enheter IKT-utstyr som benyttes øker vesentlig, og strømforbruket ser ut til å øke tilsvarende ved gitte forutsetninger. EE-avfallet er også ventet å øke relativt mye både fra kontor og hjemmekonotor.

Om forventet økt energiforbruk til IK-utstyr vil gi et høyere energiforbruk totalt sett, avhenger av om bruken av IK-utstyret erstatter andre og mer energikrevende aktiviteter. Det vil være viktig ved gjennomføring av miljøtiltak i den enkelte organisasjon å søke og gjøre slike erstatninger

Det har vist seg vanskelig å kartlegge det totale energiforbruket for en gitt funksjon (dvs ytelse) av teletjenester for hele verdikjeden (inkludert infrastruktur). Dette er en omfattende jobb, og kan antagelig bare gjøres av teleselskapene som har inngående kjennskap til sine tjenester og ytelser.

Last ned PDF