Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

ByPass Oslo – Løpende evaluering

Statusrapport pr. 28.08. 2002

Det overordnede målet for ByPass Oslo er å utvikle tiltak mot vold og kriminalitet rettet mot ungdom i Oslo mellom 13 og 25 år gjennom bruk av sivile vernepliktige knyttet til ulike partnere som arbeider med målgruppen.

Det gjennomføres en løpende evaluering av ByPass Oslo rettet inn mot å ta vare på erfaringene 1/2-årlig som grunnlag for justering og videreutvikling av innhold i og opplegg av ByPass Oslo. Datagrunnlag er knyttet til informasjon fra partnere, sivile vernepliktige og målgruppen gjennom spørreskjemaer samt ledelsen for tiltaket gjennom samlinger, møter og samtaler.

Pr 28.08.02 kan erfaringene sammenfattes som følger:

ByPass Oslo synes å ha både voldsforebyggende og voldshindrende effekter.

Man synes å ha lyktes med å utforme rolle/arbeidsoppgaver for de sivile vernepliktige som gir muligheter for voldsforbygging/hindring og som er relevante for partnernes voldsforbyggende arbeide samtidig som de vernepliktige både synes å fungere godt og er meget godt motiverte.

Erfaringene med gjennomføringen er i hovedsak positive på de fleste områder.

Det er gjennomgående middels positive erfaringer mht

  • lav innbyrdes kontakt mellom partnerne samtidig som de opplever slik kontakt som viktig
  • synlighet/bruk av logoen for ByPass Oslo


Samlet sett har det vært en positiv utvikling sammenlignet med resultatene fra sluttevalueringen av ByPass.

ByPass Oslo bør i fortsettelsen sette særlig fokus på følgende forbedringsområder:

  • Fortsatt satsning på videreutvikling av innhold i og pedagogisk opplegg av eksisterende opplæringstilbud.
  • Utvikling av et enda sterkere samarbeid mellom de ulike partnerne
  • Enda mer synliggjøring av ByPasserne gjennom bruk av logoen for ByPass Oslo
  • Videreutvikling av ByPassernes rolle, arbeidsoppgaver og arbeidsform med utgangspunkt i de partnerne som har mest positive resultatene
Last ned PDF