Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Bruk av livsløpsvurderinger (LCA) for vurdering av alternative deponilokaliseringer i Trondheims-regionen

Trondheim kommune skal velge lokalisering for nytt avfallsdeponi for Trondheimsregionen. Denne studien er gjennomført for å gi Trondheim kommune et best mulig underlag for valg mellom de tre alternative deponilokaliseringene Fossberga, Lia og Hegstadmoen, og skal være et supplement til konsekvensanalysen.

For alle de analyserte miljøpåvirkningene gir dagens deponi og sorteringsanlegg på Hegstadmoen (0a) best resultat, mens deponi og sorteringsanlegg på Fossberga (2a) gir dårligst resultat.

For miljøpåvirkningene forbruk av energi, forsuring og eutrofiering er 0a-alternativet vesentlig bedre enn de andre alternativene, mens det for miljøpåvirkningene drivhuseffekt, bakkenær osondannelse og human toksisitet er relativt små forskjeller mellom alternativene.

Studien har kommet frem til følgende rangering av de ulike lokaliseringsalternativene:

  1. Hegstadmoen (dagens deponi og sorteringsanlegg)
  2. Lia (med og uten sorteringsanlegg)
  3. Fossberga (med sorteringsanlegg på Hegstadmoen)
  4. Hegstadmoen/Meldal (med sorteringsanlegg på Hegstadmoen)
  5. Fossberga (deponi og sorteringsanlegg)


Interessentanalysen indikerer at følgende aspekter er de viktigste knyttet til lokalisering av deponi: sigevann, støy, lukt, forsøpling, hygiene og estetikk. Resultatene fra interessentanalysen må vurderes i lys av at dette har vært et pilotprosjekt der datagrunnlaget var begrenset.

Last ned PDF