Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Perspektiver på kildesortering av plastemballasje fra husholdninger i Trondheim

Målet for studien er å bidra til å danne beslutningsgrunnlag for om Trondheim kommune i framtiden skal fortsette å kildesortere og materialgjenvinne plastemballasjeavfall fra husholdninger. Det er gjennomført grovvurderinger av miljønytte og samfunnsøkonomi for tre alternative scenarier for behandling av plastemballasjeavfall i Trondheim: forbrenning med energiutnyttelse og materialgjenvinning med henholdsvis hente- og bringesystem som kildesorteringsordning.

Med bakgrunn i resultatene fra denne studien, anbefales Trondheim kommune å satse på å materialgjenvinne plastemballasjeavfall fra husholdningene i framtiden, og at det benyttes hentesystem som innsamlingsløsning. Hovedargumentene for dette er følgende:

  • Plastemballasjeavfall er en avfallsfraksjon som øker i mengde, og som det derfor er viktig å legge til rette gode avfallsbehandlingsløsninger for.
  • Kildesortering for materialgjenvinning av plast gir klart større miljønytte enn forbrenning av plast med energiutnyttelse, som er alternativet for Trondheim.
  • Kildesortering for materialgjenvinning er samfunnsøkonomisk mer kostbart enn forbrenning med energiutnyttelse, men dette gjelder under dagens forutsetninger. Økt effektivitet i systemet, bruk av ny teknologi for både materialgjenvinning og sortering, kan raskt endre dette bildet.
  • Kildesortering for materialgjenvinning medfører reduserte interne kostnader for Trondheim kommune, som følge av redusert mengde avfall til forbrenning og driftsstøtte fra Plastretur. Dette samsvarer med resultater fra bl.a. Hamar-regionen, samt studier fra Stavanger, som viser at innføring av kildesorteringsløsninger for plast kan medføre lavere kostnader for kommunen enn tidligere system.
  • Trondheims befolkning har allerede vendt seg til å kildesortere plast. Det vil være uheldig å trekke tilbudet tilbake, spesielt når det er miljønyttig å kildesortere og materialgjenvinne plast. Det bør heller satses på en offensiv informasjon om hvorfor og hvordan systemet endres.
Last ned PDF