Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Evaluering av Kameratstøtteordningen

Hovedmålsetningen for Kameratstøtteordningen er å være et miljøfremmende tiltak i skolen gjennom bruk av sivile vernepliktige. Dette skal skje ved å øke voksenkontakten for elevene, øke trivselen på skolen, forebygge mobbing og forebygge hærverk.

Høsten 2002 omfattet Kameratstøtteordningen totalt 69 oppdragsgivere og totalt 105 sivile vernepliktige. Siviltjenesteadministrasjonen Dillingøy er ansvarlig for ordningen.

Datainnsamlingen er lagt opp med bruk av et skriftlig evalueringsskjema for oppdragsgiverne og de sivile vernepliktige. Rapporten er basert på følgende datamateriale knyttet til evalueringsskjemaene:

 • 67 oppdragsgivere med svarprosent på 97% (N=69)
 • 68 sivile vernepliktige med svarprosent på 65% (N=105)

I tillegg er rapporten basert på deltakelse på samtaler med Siviltjenesteadministrasjonen på Dillingøy.

Samlet synes Kameratstøtteordningen pr dags dato å være kjennetegnet ved:

 • positive indikasjoner på at Kameratstøtteordningen virker forebyggende/hindrende i forhold til konflikter, mobbing og hærverk.
 • positive arbeidsresultater mht rolle/oppgaver for de sivile vernepliktige som gir muligheter for å forebygge/hindre konflikter, mobbing og hærverk, bruk av arbeidstid på forebyggende arbeid og i hovedsak vel fungerende og motiverte sivile vernepliktige,
 • gjennomgående positive erfaringer med gjennomføring av prosjektet med unntak av
  • opplæring. De sivile vernepliktiges vurdering av utbytte av den opplæringen er gitt, er middels. Selv om bare en mindre andel av de sivile vernepliktige har fått opplæring, så synes dette volumet å være godt tilpasset behovet.
  • rekruttering av sivile vernepliktige. Dette gjelder særlig den informasjonen som blir gitt om Kameratstøtteordningen samt ikke god nok vurdering/utvelgelse av vernepliktige til ordningen.
  • Klarhet i mål og målgruppe for Kameratstøtteordningen sett fra de sivile vernepliktiges side. Så mange som 13 sivile vernepliktige viste ikke at de var med i Kameratstøtteordningen.


Kameratstøtteordningen bør i fortsettelsen sette særlig fokus følgende forbedringsområder:

 • Bedre informasjon til sivile vernepliktige om Kameratstøtteordningen ved oppmøte på Dillingøy
 • Bedre vurdering og utvelgelse av sivile vernepliktige til Kameratstøtteordningen
 • Forbedring av opplegg av og innhold i opplæringskursene slik at de sivile vernepliktiges opplevde utbytte økes.
Last ned PDF