Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

ByPass Oslo - Løpende evaluering

Statusrapport desember 2002

Det overordnede målet for ByPass Oslo er å utvikle tiltak mot vold og kriminalitet rettet mot ungdom i Oslo mellom 13 og 25 år gjennom bruk av sivile vernepliktige knyttet til ulike partnere som arbeider med målgruppen.

Det gjennomføres en løpende evaluering av ByPass Oslo rettet inn mot å ta vare på erfaringene 1/2-årlig som grunnlag for justering og videreutvikling av innhold i og opplegg av ByPass Oslo. Datagrunnlag er knyttet til informasjon fra partnere, sivile vernepliktige og målgruppen gjennom spørreskjemaer samt ledelsen for tiltaket gjennom samlinger, møter og samtaler.

Pr desember 2002 kan erfaringene sammenfattes som følger:

 • ByPass Oslo synes å ha både voldsforebyggende og voldshindrende effekter bedømt ut fra partnernes, de sivile vernepliktiges og målgruppens erfaringer og vurderinger.
 • Man synes å ha lyktes med å utforme rolle/arbeidsoppgaver for de sivile vernepliktige som gir muligheter for voldsforebygging/hindring og som er relevante for partnernes voldsforebyggende arbeide samtidig som de vernepliktige både synes å fungere godt og er meget godt motiverte.
 • Erfaringene med gjennomføringen er i hovedsak positive på de fleste områder.
 • Det er gjennomgående middels positive erfaringer mht
  • lav innbyrdes kontakt mellom partnerne samtidig som de opplever slik kontakt som viktig
  • synligheten av logoen for ByPass Oslo
  • målgruppens kjennskap til ByPass Oslo
 • Samlet sett har det vært en positiv utvikling sammenlignet med resultatene fra evalueringen etter første halvår 2002 sett ut fra de sivile vernepliktiges vurderinger men en svak negativ utvikling bedømt ut fra partnernes vurderinger. Sett ut fra målgruppens vurderinger har det vært en svak positiv utvikling sammenlignet med evalueringen etter andre halvår 2001.


ByPass Oslo bør i fortsettelsen sette særlig fokus på følgende forbedringsområder:

 • ByPassernes rolle og arbeidsoppgaver: Videreutvikling av disse sett i lys av partnernes vurdering av de voldsforebyggende effektene av disse samt målgruppens vurderinger av det samme hos ulike partnere
 • Samarbeid mellom de ulike partnerne: Det har vært arbeidet med dette tidligere uten at omfanget av det samlede samarbeidet har økt i vesentlig grad. I andre halvår 2002 har det faktisk avtatt. Samtidig har partnernes vurdering av viktigheten av samarbeidet avtatt. Det bør derfor foretas en grundigere gjennomgang av utviklingen på dette området for å avklare bedre betydningen av samarbeid mellom partnerne som et satsningsområde i ByPass Oslo.
 • Kunnskap om/synliggjøring av ByPass Oslo: Det bør satses enda mer på å spre kunnskap om ByPass Oslo gjennom mer informasjon og bedre synliggjøring bla ved mer bruk av logoen for ByPass Oslo
 • Opplæring: Det er oppnådd en klar positiv forbedring i det opplevde utbyttet av opplæringstiltakene. Arbeidet bør videreføres langs de hovedlinjer som har skapt denne positive utviklingen.
Last ned PDF