Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Bredbånd og nettverksbygging i et interkommunalt perspektiv

Underlag for strategisk plan

Smaalensveven.no er et interkommunalt samarbeid mellom ti kommuner i Indre Østfold rundt etablering og drift av kommunale portaler på internett samt en felles regional portal.

Smaalensveven nedsatte i oktober 2002 en arbeidsgruppe knyttet til knyttet til videreutviklingen av bredbåndsamarbeidet rundt Smaalensveven.no, som skulle lage forslag til bruk og full innføring av bredbånd i regionen. Arbeidet med å gjennomføre forprosjektet har vært delfinansiert med midler fra HØYKOM.

Forprosjektet skulle

 • utrede behovet og grunnlaget for konkrete kommunale anvendelser som fordrer bredbånd
 • utrede behovet for utbygging av bredbåndinfrastruktur i de berørte kommuner i Indre Østfold

Med det sterke presset som er lagt på kommunene fra statlig hold i forhold til kostnadsreduksjoner og effektivisering, samtidig som det forventes at kvaliteten på tjenestene skal heves, er en ytterligere styrking av det interkommunale samarbeidet en mulig løsning.

En av forutsetningene for et nytt nivå av samarbeidet vil være en moderne og effektiv bredbånd infrastruktur, som understøtter bruken av de nye samarbeidsformene og de tilhørende valgte verktøy.

Sammenfatningsvis ble det påpekt behov for kostnadseffektive og bedre tjenester, å utnytte felles administrative tjenester, kompetansefellesskap / ressursdeling, samt at bruk av nye bredbåndtjenester blant annet i skolen krever økt kapasitet.

Arbeidsgruppen konkluderer avslutningsvis med en satsing på tre områder:

1. Et styrket grunnlag for interkommunalt samarbeid som basis
 • Felles plattform for interkommunalt samarbeid med interkommunal e-postadressebok,
 • kalender og prosjektverktøy
 • Interkommunal programvareplattform med felles fagsystemer
 • Interkommunal kartadministrasjon og digitalisering av kart
2. Innhold i skolen
 • Det regionale elektroniske klasserom
3. Bredbåndutbygging for skolene
 • Ungdomsskolene og de sentrumsnære barneskolene tilkobles bredbåndnettet i fase 1
 • Alle øvrige skoler i indre Østfold tilkobles bredbåndnettet i fase 2

De viktigste effektene forventes å bli:

 • Kompetansenettverk og kompetanseheving på bredt plan
 • Innføring av omfattende og verdifulle interkommunale samarbeidsløsninger
 • Alle får del i teknologisk utvikling, også de mindre kommunene, jf "et informasjonssamfunn for alle"
 • Større muligheter for utnyttelse av ressurser, samarbeidsløsninger, jf miljøenes størrelse i Indre Østfold, mange mindre kommuner med begrensede ressurser
 • Rimeligere drift, jf kommunenes generelle økonomiske situasjon

Noe av lønnsomheten i bredbåndtjenestene kan begrunnes i følgende:

 • Besparelser i antall samtidige brukere i kostbare applikasjoner
 • Besparelser i telefonutgifter
 • Besparelser pga. felles administrasjon av tunge applikasjoner og systemer
 • Mindre behov av maskinvare siden man deler på servere
 • Minske behovet for eksternt driftede løsninger (ASP)

 

Last ned PDF