Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Miljøvurdering av gjenvinnbare og gjenfyllbare PET-flasker brukt som drikkevareemballasje i Norge

Prosjektet vurderer miljøaspekter ved bruk av gjenvinnbare kontra gjenfyllbare flasker under dagens forutsetninger for gjenfyllbare flasker vedrørende volum, flaskestørrelser m.m. Det er benyttet livsløpsvurderinger (LCA) basert på ISO-standardene 14040-43 ved gjennomføring av analysene.

Prosjektet har etablert en referansegruppe bestående av aktører gjennom drikkevaresystemenes verdikjede, fra flaskeprodusent til gjenvinningsanlegg. Referansegruppen har deltatt aktivt ved innhenting og kvalitetssikring av data.

Konklusjoner

 • Med gjeldende forutsetninger i hovedanalysen og ut fra generell antagelse om usikkerhet i livsløpsvurderinger på ca +/-30%, er de to systemene miljø- og ressursmessig tilnærmet likeverdige.
 • Følsomhetsvurderingene viser at systemet med gjenvinnbare flasker vil bli vesentlig (>30%) mindremiljøbelastende enn gjenfyllbare flasker dersom:
  • Gjenvinnbare flasker blir produsert med minst 35% resirkulert materiale (drivhuseffekt, forsuring og energiforbruk)
  • Gjenvinningen skjer i Norge (drivhuseffekt)
 • Følsomhetsvurderingene viser at systemet med gjenvinnbare flasker vil bli vesentlig (>30%) mermiljøbelastende enn gjenfyllbare flasker dersom :
  • Gjenvinnbare flasker blir produsert kun av jomfruelig PET-materiale (drivhuseffekt, forsuring og energiforbruk)
  • Blåsing av gjenvinnbare flasker foregår hos flaskeprodusent (alle kategoriene)
  • Innsamlingsgrad for gjenvinnbare flasker blir lavere enn 80% (drivhuseffekt, forsuring og energiforbruk)
 • Følsomhetsvurderingene viser at følgende endringer i forutsetningene ikke medfører forskjeller i systemene utover usikkerhetsnivået på 30%:
  • Innføring av 2-liters flasker for 35% av produksjonsvolumet i systemet med gjenvinnbare flasker
  • Endring av tripptall for de gjenfyllbare flaskene
Last ned PDF