Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Sammenligning av kjemisk gjenvinning og alternative behandlingsmåter for husholdningsplast

Versjon II

Det er benyttet livsløpsvurderinger for å få frem en overslagsmessig sammenligning av miljønytte ved kjemisk gjenvinning og alternative behandlingsmåter for plastavfall fra husholdninger.

Rangeringen mellom de ulike alternativene varierer avhengig av hvilke miljøpåvirkninger som vurderes, bortsett fra forbrenning i avfallsforbrenningsanlegg som gir dårligst miljønytte for alle de vurderte miljøpåvirkningene. Kjemisk gjenvinning gir marginalt bedre miljønytte enn høy grad av mekanisk gjenvinning (49%) når det gjelder drivhuseffekt, men for de andre miljøpåvirkningskategoriene (forsuring, overgjødsling og energiforbruk) kommer kjemisk gjenvinning klart dårligere ut enn både høy grad (49%) og lavere grad (21%) av mekanisk gjenvinning. Industriell energigjenvinning som erstatning for kull gir best miljønytte for forsuring og overgjødsling.

De viktigste forutsetningene ved de ulike behandlingsmetodene er avdekket, men dersom resultatene skal inngå som en viktig del i det strategiske arbeidet for å finne de miljømessig og økonomisk gunstigste metodene for gjenvinning av plast, anbefales at det gjennomføres oppfølgingsstudier som går grundigere inn i problemstillingene og tester ut de mest følsomme parametrene. Dette gjelder spesielt forutsetningen om at industriell energigjenvinning av plast i sementproduksjon erstatter kull, samt kvalitetssikring av data og forutsetninger tilknyttet kjemisk gjenvinning i Tyskland.

Med bakgrunn i dette, samt EU’s forslag om at kjemisk gjenvinning ikke skal regnes som materialgjenvinning, anbefales at det gjennomføres en mer omfattende studie. Dette kan danne grunnlag for viktige innspill både til strategiske valg for Plastretur og til EU-direktivet.

Last ned PDF