Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse

Forskjeller i resultater mellom de to metodene kommer av at det vil være forskjellig utgangspunkt for innhenting av data og setting av systemgrenser.


I nytte-kostnadsanalysen er utgangspunktet for analysen samfunnsøkonomiske verdier uttrykt i kroner. Målsettingen er å vurdere bruken av alle ressurser i samfunnet, hvorpå disse adderes til en total kostnad. De samfunnsøkonomiske verdiene består dels av direkte observerbare kostnader, som oftest er det samme som de bedriftsøkonomiske, og mindre observerbare, eller eksterne kostnader, for eksempel miljøpåvirkning. De eksterne kostnadene knyttet til miljøet bestemmes ved å kartlegge de enkelte miljødata og finne frem til en mest mulig heldekkende
verdsetting av disse. Verdsettingen er oftest basert på de effekter, eller skader, utslippene og inngrepene har først og fremst på menneskers helse, men også på materialer, avlinger og naturen selv.


I LCA samles data fra alle innsatsfaktorer (inkl. råvareproduksjon og energiproduksjon), og miljøpåvirkninger beregnes for alle deler av livsløpet. Det er de potensielle miljøpåvirkninger som beregnes, og de miljøskadelige elementer regnes som likeverdige uavhengig av hvor de oppstår. De ulike miljøpåvirkningene kan i tillegg vektes opp mot hverandre ved bruk av samfunnsvitenskapelige metoder, og presenteres som en monetær verdi eller som en faktor som viser systemets avstand fra politiske målsettinger.


En livsløpsanalyse vil ikke kunne erstatte en nytte-kostnadsanalyse, og vise versa. Til det har metodene alt for ulike formål. En viktig tilnærming vil imidlertid kunne være å i større grad basere de miljømessige delene i en samfunnsøkonomisk analyse på de oftest mer detaljerte livsløpsanalysene.

Last ned PDF