Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Miljødokumentasjon av EPS-emballasje

Kortversjon

Prosjektet er gjennomført på vegne av EPS-produsenter i Norge og har hatt følgende mål: Vurdere miljønytte og økonomi ved ulike scenarier for avhending av brukte EPSfiskekasser. Det er gjennomført miljø- og kostnadsvurderinger ved hjelp av livsløpsmetodikk (LCA) for følgende tre hovedscenarier:

  1. Materialgjenvinning i Tyskland
  2. Materialgjenvinning i Norge
  3. Forbrenning med energiutnyttelse lokalt


Med bakgrunn i resultatene fra studien, kan følgende hovedkonklusjoner trekkes:

  • Materialgjenvinning er den klart best miljømessige måten å avfallshåndtere EPSemballasje på.
  • Utslipp fra transport er neglisjerbart for det totale miljøregnskapet i verdikjeden for EPS-fiskekasser.
  • Materialgjenvinning er kostnadsmessig konkurransedyktig med energiutnyttelse.
  • Transport av ikke-komprimert EPS er mer avgjørende for det totale kostnadsbildet enn om EPS-fiskekassene material- eller energiutnyttes.


Prosjektet søkes videreført som et EU-prosjekt innenfor 6. rammeprogram, fortrinnsvis under programmet Collective Research, og har fått tilsagn om prosjektetableringsstøtte fra Norges Forskningsråd for utarbeiding av søknad.

Last ned PDF