Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Vurdering av foreslåtte virkemidler for materialgjenvinning og energiutnyttelse av tre avfallsfraksjoner

Prosjektets mål har vært følgende:

  • Dokumentere hvordan foreslått virkemiddelbruk i forhold til klimapolitikk og avfallspolitikk kan påvirke materialgjenvinning og energiutnyttelse av tre ulike avfallsfraksjoner, vurdert i forhold til en miljø- og ressurseffektiv avfallsbehandling
  • Komme med forslag til hva som eventuelt bør gjøres for å sikre en mer helhetlig avfalls- og klimapolitikk i forhold til materialgjenvinning og energiutnyttelse.


Studien er således ikke en helhetlig gjennomgang av avfallspolitikken, men vurderer virkemidler i klima- og avfallspolitikken som kan ha påvirkning på målet om mest mulig materialgjenvinning.

De gjennomførte miljø- og kostnadsvurderingene for plastemballasje, drikkekartong og bølgepapp viser at innføring av de foreslåtte endringer i virkemiddelsystemet kan medføre betydelige tilskudd til forbrenningsanlegg som følge av reduksjon i klimagassutslipp og utnyttelse av energi. Dette kan gå på bekostning av materialgjenvinning til tross for at materialgjenvinning er dokumentert å være den mest effektive måten å håndtere avfallet på i forhold til klimagassutslipp og energibesparelser.

Studien viser at når det skal innføres nye virkemidler i avfallspolitikken, eller foretas omfattende justeringer av de som eksisterer, er det viktig at de utformes slik at den totale miljø- og ressursnytten blir ivaretatt. Hensiktsmessigheten av å innføre spesielle virkemidler utover de vederlagsordninger som administreres av Materialselskapene for å fremme miljø- og ressurseffektiv avfallshåndtering bør også vurderes nøye.

Last ned PDF