Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

ByPass Oslo - Løpende evaluering

Statusrapport juni 2003

Det overordnede målet for ByPass Oslo er å utvikle tiltak mot vold og kriminalitet rettet mot ungdom i Oslo mellom 13 og 25 år gjennom bruk av sivile vernepliktige knyttet til ulike partnere som arbeider med målgruppen.

Det gjennomføres en løpende evaluering av ByPass Oslo rettet inn mot å ta vare på erfaringene 1/2-årlig som grunnlag for justering og videreutvikling av innhold i og opplegg av ByPass Oslo. Datagrunnlag er knyttet til informasjon fra partnere, sivile vernepliktige og målgruppen gjennom spørreskjemaer samt ledelsen for tiltaket gjennom samlinger, møter og samtaler.

Pr juni 2003 kan erfaringene sammenfattes som følger:

 • ByPass Oslo synes å ha både voldsforebyggende og voldshindrende effekter bedømt ut fra partnernes, de sivile vernepliktiges og målgruppens erfaringer og vurderinger.
 • Man synes å ha lyktes med å utforme rolle/arbeidsoppgaver for de sivile vernepliktige som gir muligheter for voldsforebygging/hindring og som er relevante for partnernes voldsforebyggende arbeide samtidig som de vernepliktige både synes å fungere godt og er meget godt motiverte.
 • Erfaringene med gjennomføringen er i hovedsak positive på de fleste områder.
 • Det er gjennomgående noe over middels/ middels positive erfaringer mht
  • Rekruttering av sivile vernepliktige
  • Oppfølging av de sivile vernepliktige i det daglig løpende
  • Utbytte av grunnkurset
  • Målgruppens kjennskap til og kontakt med ByPass Oslo
 • Samlet sett har det vært en negativ utvikling i de sivile vernepliktiges vurdering sammenlignet med evalueringen etter andre halvår 2002. For partnerne er bildet undret. For målgruppen har det vært en svak positiv utvikling


ByPass Oslo bør i fortsettelsen sette særlig fokus på følgende forbedringsområder:

 • Rekruttering av sivile vernepliktige: Forbedring av det som skjer på Dillingøy mht mottakelse, intervjuet og presentasjon av tjenesteinnholdet, særlig tilpasset at de sivile vernepliktige gjennomsnittlig har blitt noe yngre
 • Oppfølging av de sivile vernepliktige: Forbedring av den løpende oppfølgingen både fra partnerne og ledelsen for ByPass Oslo
 • Målgruppens kjennskap til og kontakt med ByPass Oslo: Ytterligere satsning for å bedre disse
 • Grunnkurset: Fortsatt fokus på utvikling av innhold/opplegg av grunnkurset
Last ned PDF