Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Evaluering av Turnéorganisasjonen i Østfold

Østfold fylkeskommune ønsket å gjennomføre en evaluering av prøveprosjektet Kulturell Skolesekk for Østfold (Turnéorganisasjon, TO) og engasjerte Stiftelsen Østfoldforskning (STØ) til å gjennomføre evalueringen.

Resultatene fra denne evalueringen skal a) legge grunnlag for en politisk beslutning om hvorvidt dette prøveprosjektet bør etableres som en permanent ordning og b) dokumentere hva som fungerer bra og mindre bra og gi oppslag til forbedringstiltak.

Evalueringen har vært to-delt. Stiftelsen Østfoldforskning har hatt ansvar for den del av evalueringen som har fokusert på organiseringen, mens Høgskolen i Østfold har hatt ansvar for brukerundersøkelse/effektanalyse.

For å belyse erfaringer med dagens organisasjonsstruktur, ble det gjennomført en intervjuundersøkelse med noen utvalgte aktører fra de ulike organisatoriske enhetene.

Evalueringen viser at det overordnede målet om bringe kulturopplevelser av høy kvalitet til skoleelevene er nådd og at prosjektet oppfattes som en ubetinget suksess i forhold til dette mål. Det er likevel foreslått en rekke forbedringstiltak for det videre arbeidet med satsningen på Kulturell Skolesekk.

Last ned PDF