Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Vurdering av kildesortering og gjenvinning av plastemballasjeavfall med Optibag-system for HAF

Med bakgrunn i at Helgeland Avfallsforedling (HAF) og Søndre Helgeland Miljøverk (SHMIL) vurderer å innføre kildesortering av emballasjeplast fra husholdningene, har avfallsselskapene, sammen med Plastretur, gjennomført et prosjekt som ser på miljø- og kostnadsmessige forhold ved ulike løsninger for behandling av plastemballasje.

Følgende konklusjoner kan trekkes:

  • Plast er et materiale som er miljøbelastende å fremstille, og som øker i mengde. Det er derfor viktig å legge til rette gode behandlingsløsninger for plastemballasjeavfall.
  • En kombinasjon av materialgjenvinning og industriell energigjenvinning av plastemballasje gir klart større miljøgevinst enn forbrenning og deponering.
  • Kildesortering av plastemballasje gir økte miljøbelastninger fra transport, men dette er ubetydelige i forhold til nytten ved gjenvinning av innsamlet plast.
  • Kildesortering av plastemballasje medfører høyere samfunnsøkonomiske kostnader enn å la plast følge restavfallet til deponi eller forbrenning. Det er først og fremst økte kostnader til informasjon, sortering og transport som gjør kildesorteringsalternativene mer kostbare enn restavfallsbehandling.
  • Innføring av kildesortering vil gi tilnærmet uendrede driftskostnadene for HAF i forhold til dagens kostnadene (uten kildesortering) fordi økte kostnader ved kildesortering balanseres av sparte kostnader for restavfallsbehandling ved at mindre mengde blir deponert/forbrent.
Last ned PDF