Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Gass som drivkraft i regional utvikling: Startmarked

Et startmarked på 1.680 GWh/år – tilsvarende 162 mill. Sm3/år - er kartlagt etter inngående intervjuer med 21 av fylkets store, middelstore og små industribedrifter. Betydelige endringer av behovet for gass kan forventes for enkelte brukere pga. effektivisering og produksjonsendringer, men det samlete gassbehovet på > 5 års sikt forventes ikke å skille seg særlig mye fra startmarkedet. Det er ikke tatt hensyn eventuelle gassbehov til nyetablerte bedrifter som vil basere seg på gass som råvare. En skal også merke seg at det i kartleggingsfasen ikke er gjort forsøk på å vurdere fremtidig lønnsomhet og eksistens for de 21 kartlagte virksomhetene. Kartleggingen dekker mellom 75-80% av fylkets industrielle brukere av fossilt brensel.

På basis av kartleggingen anbefales at Østfold satser på sjøveis tilførsel av LNG (Liquified Natural Gas) til en mottaksterminal på Øra i Fredrikstad innen utgangen av 2006. Eventuell tilførsel av tørrgass via rør fra Grenland er svært usikker.

Kartleggingen har vist at allerede installert kjelkapasitet og forventet utbygd kjelkapasitet basert på innkjøpt biomasse og avfall fra husholdninger og næringer de nærmeste 3 årene utgjør så mye som ca. 1.150 GWh/år tilført energi til anleggene. Andelen bioenergi vil da øke i forhold til dagens situasjon, på bekostning av fossilt brensel. Et stort leveranse- og prispress må imidlertid forventes på disse typene avfall, hvis all planlagt forbrenningskapasitet basert på bioenergi og avfall blir bygd ut.

Last ned PDF