Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Gass som drivkraft i regional utvikling: Miljømessige konsekvenser av ulike scenarier for energibruk i Østfold

Dette er en delrapport fra prosjektet ”Gass som drivkraft i regional utvikling”. Prosjektet er gjennomført på oppdrag av Østfold Gassforum og er finansiert av Enova. Arbeidet har gått ut på å vurdere miljøkonsekvenser for Østfold i form av totalt energiforbruk og CO2-utslipp for ulike framtidige scenarier for bruk av energi. Miljøkonsekvensene er beregnet for disse fem bruksområdene:

  1. Private husholdninger
  2. Tjenesteyting, offentlig forvaltning, varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet
  3. Industri
  4. Privatbilisme
  5. Tungtransport


For å beregne miljøkonsekvenser har vi tatt utgangspunkt i dagens forbruk av energi i bruksfasen. Dette er deretter omregnet til totalt energiforbruk ved hjelp av livsløpsdata for energi. Dette betyr at vi for hver energibærer innen hvert bruksområde har funnet (eller beregnet) hvor mye energi som skal til for å produsere, transportere og levere en viss energimengde. På samme måte som for energi har vi også brukt livsløpsdata for CO2-utslipp.

For alle bruksområdene fører endringer i energibærerne i bruksfasen til bare små endringer når det gjelder total energibruk gjennom livsløpet (+4% til –2%; i drømmescenariet –5%). Endringer i energibærerne i bruksfasen fører derimot til relativt store endringer når det gjelder CO2-utslipp gjennom livsløpet (+9% til –20%; i drømmescenariet –38%). For å redusere CO2-utslippene maksimalt bør man velge disse scenariene:

Husholdninger: Bio-scenariet
Tjenesteyting: Bio-scenariet
Industri: Bio-scenariet for den andelen av mellomdestillat og tungolje som lar seg erstatte av
biobrensel (47%), kombinert med gass-scenariet (resterende 53%)
Privat transport: Hydrogen-scenariet
Tungtransport: Hydrogen-scenariet
Last ned PDF