Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Gass som drivkraft i regional utvikling: Samfunnsmessige konsekvenser

Miljø og sysselsetting

Fire scenarier for Østfolds fremtidige energiforsyning er utformet, ut fra fastlagte kriterier. Disse er:

  • Bio-scenariet
  • Gass-scenariet
  • Hydrogen-scenariet
  • Drømme-scenariet


De viktigste samfunnsmessige konsekvensene som har inngått i analysen er av miljø-økonomisk og sysselsettingsmessig karakter, der konsekvensene for de fire utviklingsscenariene er sett opp mot dagens situasjon.

CO2 utslipp fra forbrenning av fossilt brensel står for de største samfunnsøkonomiske konsekvensene. Dersom vi ser på denne situasjonen ut fra en marginalbetrakting, vil den vannkraftbaserte elektrisiteten som frigjøres ved overgang til for eksempel naturgass hos disse brukerne, kunne erstatte en tilsvarende mengde importert, kullkraft til Norge. I dette tilfellet vil en samfunnsmessig merkostnad i gass-scenariet bli endret til en samfunnsmessigkostnadsforbedring. En slik vurdering vil gi ytterligere forbedringer også for bio-, hydrogen og drømmescenariet.

Sysselsettingskonsekvensene av Gass-scenariet er usikre, siden nye arbeidsplasser må komme som et resultat av at gass blir tilgjengelig i fylket for bruk som industriell råvare. Til sammenligning regner en på Tjeldbergodden med en økning av 100-150 arbeidsplasser som et lavt anslag for ny sysselsetting i tilknytning til anlegget for ilandføring av gass.

For de øvrige scenariene er sysselsettings- og omsetningseffektene beregnet med bakgrunn i data fra analysen. For en utvikling som skissert gjennom Bio-, Hydrogen- og Drømmescenariene, kan sysselsettings- og omsetningseffektene av ny aktivitet bli betydelige i forhold til dagens situasjon, mens effekten fra Gassscenariet er mer usikker.

Last ned PDF