Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Gass som drivkraft i regional utvikling: Virkemiddelbruk og forslag til regionale utviklingstiltak

Del 1 – Statlige virkemidler
Dagens ordning med støtte til infrastrukturprosjekter for gass videreføres. Et viktig kriterium for tildeling av støtte er at den skal være utløsende for prosjektet. Det betyr at støtte kun skal gis til prosjekter som er avhengig av støtte for å realiseres. Det er etter Olje- og energidepartementets syn mest aktuelt å støtte bygging av transmisjonsrør eller anlegg knyttet til transport og mottak av LNG der formålet er å gjøre gassen tilgjengelig til nye områder og det oppnås en betydelig miljøgevinst.

Støtten til introduksjon av nye fornybare energikilder blir i dag ivaretatt av Enova. Virkemidlene Enova bruker er hovedsakelig knyttet til infrastrukturtiltak gjennom varmeanleggsordningen, samt introduksjonstiltak gjennom programmene bedriftsspesifikk teknologiintroduksjon, miljøvennlig introduksjon av gass og investerings- og produksjonsstøtte til vindkraft.

Det skal innføres et kvotesystem som i perioden 2005-2007 skal virke ved siden av CO2-avgiften og dekke utslippskilder som i dag ikke har CO2-avgift der dette er praktisk gjennomførbart.

Det er et mål at bruken av mineraloljer til oppvarming skal reduseres med 25 prosent i den første Kyoto-perioden (2008- 2012) sammenlignet med gjennomsnittet for perioden 1996-2000. Som ledd i dette skal det utarbeides en strategi for konvertering fra oljefyring til ny fornybar energi, blant annet gjennom å stimulere til økt utnytting av biomasse og metangass fra landbruket til energiformål.

Del 2 – Regional FoU satsing som virkemiddel for regional utvikling

Tilførsel av naturgass til Østfold gir også store muligheter og utfordringer for et regionalt forskningsmiljø. Et slikt miljø må ha en forskningsfaglig tyngde og bredde, med tilknytning til toneangivende, internasjonale forskningsmiljøer. Det forslås derfor opprettet en regional FoU-arena bestående av Høyskolen i Østfold, Stiftelsen Østfoldforskning, Institutt for Energiteknikk, Norges Landbrukshøyskole og Chalmers-Gøteborg.

Forskningstemaene for denne FoU-arenaen vil omfatte tre hovedsatsningsområder rettet mot naturgass som energibærer og råvare, hydrogenteknologi for bred utnyttelse i samfunnet og ressurser, teknologi og systemer for bioenergi/alternativ energi. Den felles forskningsinnsatsen skal rettes mot nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer grunnet på anvendt forskning i tett kontakt mellom forskningsnettverk og brukere, samt at den felles FoU-arenaen tilrettelegges for FoU-baserte nyetableringer.

Aktuelle FoU-nisjer for regionen kan være:

  • teknologier basert på gass, hydrogen og biomasse for distribuert varme-/kraftproduksjon, samt biobasert drivstoffproduksjon
  • sikkerhetskonsepter for komplekse energisystemer
  • metoder og teknologi for operatør/system grensesnitt i styring av komplekse prosesser.
  • miljøoptimalisering av komplekse energisystemer

De ulike deltakerne i FoU-arenaen forutsettes tildelt roller som harmonerer med deres nåværende, faglige styrke og bredde.

Last ned PDF